اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

تاملات در فلسفه اولی

تاملات در فلسفه اولی taamolat falsafe
۱۶۰۴
۹ از ۹ فصل


تاملات در فلسفه اولی


دکارت، فیلسوف فرانسوی، پدر فلسفه مدرن لقب گرفته است. اثر او با عنوان «تأملات در فلسفه اولی» که در قرن هفدهم به رشته تحریر درآمد، علیه شک‌گرایانی است که ادعا می‌کنند حصول دانش یقینی ممکن نیست.
شک‌گرایان اعتقاد دارند، از این رو که اشتباه کردن حتی در مورد امور یقینی ممکن است، ضمانتی نیست که در مورد همه چیز در اشتباه نباشیم؛ حتی ممکن است زندگی ما صرفاً یک رویا باشد.
اما دکارت ابتدا به این موضوع اشاره می‌کند، از آن جایی که ما می‌توانیم به صورت یقینی بدانیم که چیزها چگونه به ‌نظر می‌رسند، نمی‌توانیم در مورد همه چیز در اشتباه باشیم.

بخش های کتاب به شرح زیر است :

تأمل اول:در اموری که ممکن است مورد شک واقع شود (شک و مرز های آن )
تأمل دوم:در ماهیت نفس انسان و در اینکه شناخت نفس از شناخت بدن آسان‌تر است (کوگیتو یا اثبات وجود نفس انسان)
تأمل سوم :درباره خداوند، و اینکه او وجود دارد (برهان خداشناسی)
تأمل چهارم:در حقیقت و خطا (قوه فاهمه و اختیار انسان و علت خطا)
تأمل پنجم:درباره ماهیت اشیای مادی و باز هم در اثبات وجود خداوند (اثبات ماهیت اشیا مادی توسط فاهمه یا ذهن انسان و در پی آن اثبات خدا)
تأمل ششم:در وجود اشیایی مادی و مغایرت حقیقی میان نفس و بدن انسان (اثبات وجود اشیای مادی و در ادامه ارتباط نفس و بدن)

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۱۱:۰۸ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • تامل اول
  ۰۰:۲۱:۱۷
 • تامل دوم بخش اول
  ۰۰:۱۸:۱۷
 • تامل دوم بخش دوم
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • تامل سوم بخش اول
  ۰۰:۳۱:۵۵
 • تامل سوم بخش دوم
  ۰۰:۳۱:۲۵
 • تامل چهارم
  ۰۰:۳۲:۳۵
 • تامل پنجم
  ۰۰:۲۵:۴۵
 • تامل ششم بخش اول
  ۰۰:۳۱:۲۵
 • تامل ششم بخش دوم
  ۰۰:۲۹:۳۶
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • تامل اول
  ۰۰:۲۱:۱۷
 • تامل دوم بخش اول
  ۰۰:۱۸:۱۷
 • تامل دوم بخش دوم
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • تامل سوم بخش اول
  ۰۰:۳۱:۵۵
 • تامل سوم بخش دوم
  ۰۰:۳۱:۲۵
 • تامل چهارم
  ۰۰:۳۲:۳۵
 • تامل پنجم
  ۰۰:۲۵:۴۵
 • تامل ششم بخش اول
  ۰۰:۳۱:۲۵
 • تامل ششم بخش دوم
  ۰۰:۲۹:۳۶
طرح جلد:سعید معتمدراد
 • تامل اول
  ۰۰:۲۱:۱۷
 • تامل دوم بخش اول
  ۰۰:۱۸:۱۷
 • تامل دوم بخش دوم
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • تامل سوم بخش اول
  ۰۰:۳۱:۵۵
 • تامل سوم بخش دوم
  ۰۰:۳۱:۲۵
 • تامل چهارم
  ۰۰:۳۲:۳۵
 • تامل پنجم
  ۰۰:۲۵:۴۵
 • تامل ششم بخش اول
  ۰۰:۳۱:۲۵
 • تامل ششم بخش دوم
  ۰۰:۲۹:۳۶
 • تامل اول
  ۰۰:۲۱:۱۷
 • تامل دوم بخش اول
  ۰۰:۱۸:۱۷
 • تامل دوم بخش دوم
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • تامل سوم بخش اول
  ۰۰:۳۱:۵۵
 • تامل سوم بخش دوم
  ۰۰:۳۱:۲۵
 • تامل چهارم
  ۰۰:۳۲:۳۵
 • تامل پنجم
  ۰۰:۲۵:۴۵
 • تامل ششم بخش اول
  ۰۰:۳۱:۲۵
 • تامل ششم بخش دوم
  ۰۰:۲۹:۳۶
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00