اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
  • ثبت کد تخفیف
  • افزایش اعتبار

سایه

سایه shadow
۱۵۲۳
۰ از ۱ فصل


سایه

به پارک شهر که رسیدم باران گرفت.لباس به دست،از همان مسیری خودم را به دریاچه رساندم که سال ها قبل،عاشقانه همراه سایه قدم میزدم.قایق های پایی وپارویی کمافی السابق در حاشیه دریاچه کناره گرفته بودند.آن روزی ک سایه غرق شد سوار یکی از همان قایق ها بود،به وضوح میدیدمش که همراه همکلاسی ها و معلمش روی آب پیش میروند.هرچه صدازدم،نشنیدند.به سوی قایقی شتافتم که یک مرنبه نگهبان پارک از راه رسید و مانعم شد.توضیحاتم را درباره ی دانش آموزی که زودی غرق خواهد شدنمیپذیرفت،به ناچار هلش دادم ولی پیش از سوار شدنبر قایق،چراق قوه اش را برداشتم...

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۳ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
  • لویا
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00