اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

از دست رفته

از دست رفته missing
۱۵۲۶
۶ از ۶ فصل


ازدست رفته

دره در میان بلندی های کوهستان واقع شده بود، با این حال قله های مرتفع از آن هم گذشته به سوی صخره ی بالای درختان پیش می رفتند و پراکنده می شدند...
مرد کنار آب جایی که موجهای کوپک تاب می خورند و داخل برکه محو می شدند ایستاد و به جلو خم شد. نور مایل خورشید روی قوطی کهنه که در دستان او بود برق می زد  ....

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۱۱:۰۸ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۸:۴۷
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۳:۵۴
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۲:۳۹
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۵:۱۱
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۵:۰۶
 • قسمت ششم
  ۰۰:۲۰:۳۸
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۸:۴۷
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۳:۵۴
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۲:۳۹
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۵:۱۱
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۵:۰۶
 • قسمت ششم
  ۰۰:۲۰:۳۸
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۸:۴۷
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۳:۵۴
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۲:۳۹
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۵:۱۱
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۵:۰۶
 • قسمت ششم
  ۰۰:۲۰:۳۸
 • قسمت اول
  ۰۰:۱۸:۴۷
 • قسمت دوم
  ۰۰:۱۳:۵۴
 • قسمت سوم
  ۰۰:۱۲:۳۹
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۱۵:۱۱
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۱۵:۰۶
 • قسمت ششم
  ۰۰:۲۰:۳۸
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00