اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

گفتار در روش راه بردن عقل

گفتار در روش راه بردن عقل goftare aghl
۱۵۲۸
۸ از ۸ فصل


مهمترین کتاب فلسفی دکارت و یکی از مهمترین کتب فلسفی موثر بر علم و فلسفه ی اروپا رساله ای است بنام گفتار در روش به کار بردن عقل(خرد) که توسط مرحوم محمدعلی فروغی به زیبایی به پارسی برگردان شده است.و از همین روی است که دکارت را پدر فلسفه ی مدرن می خوانند چرا که تاثیرش بر علم و فلسفه بعد از خود غیر قابل انکار است.
اهمیت دکارت در تاریخ فلسفه بسیار مهم است چرا که وی پدر فلسفه جدید و موسس راسیونالیسم هست و فلاسفه ای چون لایبنیتس و اسپینوزا کاملاً متاثر از آراء وی هستند، البته برای شناخت هر یک از فلاسفه باید تاریخ ما قبلی آنها را و زمانی که در آن زیست میکنند را به خوبی شناخت چرا که به قول راسل فیلسوف انگلیسی فلاسفه هم فرزندان زمان خود هستند.اهمیت این جریان را مرحوم محمد علی فروغی به ما نشان میدهد وی در ابتدا قصد ترجمه گفتار در روش را داشت اما دید پیش نیاز آن دانستن تفکرات ما قبل آن و زندگی و زمانه دکارت میباشد پس سیر حکمت در اروپا را نگاشت. یعنی کتاب سیر حکمت تا حدود زیادی طفیلی وجود این رساله ی دکارت است!

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۱ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • قسمت اول
  ۰۰:۲۳:۴۶
 • قسمت دوم
  ۰۰:۲۷:۲۶
 • قسمت سوم
  ۰۰:۲۳:۴۱
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۲۴:۱۶
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۲۹:۱۵
 • قسمت ششم
  ۰۰:۲۲:۳۷
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۲۹:۵۶
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۲۳:۵۶
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • قسمت اول
  ۰۰:۲۳:۴۶
 • قسمت دوم
  ۰۰:۲۷:۲۶
 • قسمت سوم
  ۰۰:۲۳:۴۱
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۲۴:۱۶
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۲۹:۱۵
 • قسمت ششم
  ۰۰:۲۲:۳۷
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۲۹:۵۶
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۲۳:۵۶
طرح جلد:سعید معتمدراد
 • قسمت اول
  ۰۰:۲۳:۴۶
 • قسمت دوم
  ۰۰:۲۷:۲۶
 • قسمت سوم
  ۰۰:۲۳:۴۱
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۲۴:۱۶
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۲۹:۱۵
 • قسمت ششم
  ۰۰:۲۲:۳۷
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۲۹:۵۶
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۲۳:۵۶
 • قسمت اول
  ۰۰:۲۳:۴۶
 • قسمت دوم
  ۰۰:۲۷:۲۶
 • قسمت سوم
  ۰۰:۲۳:۴۱
 • قسمت چهارم
  ۰۰:۲۴:۱۶
 • قسمت پنجم
  ۰۰:۲۹:۱۵
 • قسمت ششم
  ۰۰:۲۲:۳۷
 • قسمت هفتم
  ۰۰:۲۹:۵۶
 • قسمت هشتم
  ۰۰:۲۳:۵۶
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00