اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

عشق در قطار

عشق در قطار eshgh dar ghatar
۱۵۳۵
۰ از ۱۴ فصل


عشق درقطار

کجا باید دنبالش بگردم؟ دریا بی او چه فایده داشت؟ زدم بیرون و دیدم سوار مترو شدم. کجا می‌خواستم برم؛ نمی دونستم. فکرم کار نمی کرد. هر چه می‌کردم برنامه ای برای خودم بریزم که کاری بکنم فراموشش کنم نمی تونستم. تمرکز نداشتم. لعنت بر من؛ چرا با او نرفته بودم؟ یعنی میشه یه بار دیگه ببینمش؟ کنار دریا از مترو پیاده شدم و روی نیمکتی نشستم. سر راهم مجموعه سلطان عبدالحمید و مسجد ایا صوفیه را که مثل مور و ملخ توریست در آنها می لولید؛ دیده بودم خواستم پیاده بشم و اونجا رو ببینم حوصله نداشتم. 

دور و براسکله و حاشیه دریا پر از ماهی فروشی و ساندویچ فروشی و دست فروشی بود. بو و دود کباب ترکی با ماهی سرخ کرده با بوی دریا در هم آمیخته و حال آدمو بهم می زد. ظهرگذشته بود. گرسنه ام بود. ساندویچ کباب ترکی با نوشابه خالص خارجی خریدم.

دیدم مردم گروه گروه سوار کشتی های میشن یا پیاده میشن. هوس کردم سوار بشم و ناهارو در یکی از این کشتی ها بخورم. کجا می رفتند برام مهم نبود. هرجا؛ بذار گم بشم. مگه نمی خواستم خودمو گم کنم؟ هرجا باشه روی آب و وسط دریا ست. بلیتی خریدم و با موج جمعیت خودمو انداختم توی کشتی و به بالاترین طبقه رسوندم.روی نیمگتی کنار نرده ها نشستم و چشم به مرغان دریای که بالا و اطراف کشتی می چرخیدند. دوختم. و بعد مثل توریست های واقعی چند عکس و فیلم گرفتم. بعد نشستم و ناهار مو با بی میلی خوردم و نصف شو هم ریختم توی آب واسه پرنده ها. هوا سرد بود و طوفانی اخرای شهریور بود. هوای ترکیه زود سرد میشه. باد شدیدی می وزید با این وجود به داخل کشتی نرفتم. روی عرشه خلوت شده بود اما من مثل دیونه ها ایستاده بودم و به امواج و مرغهای دریای نگاه می کردم و می لرزیدم. اما بدنم داغ بود حس می کردم تب دارم. فکر کیوان داشت دیونه ام می کرد. به اینجا امده بودم که ازاد باشم و هرچه فکر و خاطره تلخه از خودم دور کنم. اما با بدبختی و گرفتاری بزرگ تر و مشکل تری ربرو شده بودم. یکی در درونم نیشم میزد و تکرار می کرد چرا با او نرفتی احمق. مگه نیومده بودم اینجا که آزاد باشم؟ از جی می ترسیدم؟ از مردها؟ اما از کیوان چی؟ اوکه برام فرشته نجات بود؟

 

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۲ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • بخش 1
 • بخش 2
 • بخش 3
 • بخش 4
 • بخش 5
 • بخش 6
 • بخش 7
 • بخش 8
 • بخش 9
 • بخش 10
 • بخش 11
 • بخش 12
 • بخش 13
 • بخش 14
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • بخش 1
 • بخش 2
 • بخش 3
 • بخش 4
 • بخش 5
 • بخش 6
 • بخش 7
 • بخش 8
 • بخش 9
 • بخش 10
 • بخش 11
 • بخش 12
 • بخش 13
 • بخش 14
 • بخش 1
 • بخش 2
 • بخش 3
 • بخش 4
 • بخش 5
 • بخش 6
 • بخش 7
 • بخش 8
 • بخش 9
 • بخش 10
 • بخش 11
 • بخش 12
 • بخش 13
 • بخش 14
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00