اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
  • ثبت کد تخفیف
  • افزایش اعتبار

انتقال خون و الکتروفورز پروتویین های خونی

انتقال خون و الکتروفورز پروتویین های خونی blood transfer
۱۵۴۳
۰ از ۱ فصل


در حال حاضر، انتقال خون یکی از روش های مؤثر در درمان بسیاری از بیماری های دامی می باشد. به عنوان مثلا می توان به بیماری های تیلریوز، بابزیوز و هموگلوبین اوری پس از زایمان اشاره نمود که با توجه به شیوع آنها در مناطق مختلف ایران، هر ساله خسارات زیادی ناشی از کاهش تولید و حتی مرگ دام ها را به بار می آورد.
شناخت مسائل مربوط به انتقال خون در بیماریهایی که نیاز به تجویز خون وجود دارد بسیار مهم خواهد بود، به خصوص که در اسب و گاو بهتر است حتی برای اولین انتقال، تستهای سازگاری بین دهنده و گیرنده انجام شود. هر گاه درمان با انتقال خون مد نظر قرار گیرد. دامپزشک باید مزایای مورد انتظار را در مقابل خطرات بالقوه آن بسنجد.
خطرات انتقال خون، شامل گسترش احتمالی بیماریهای منتقله از راه انتقال خون، ایمن سازی یا احساس شدن و واکنش های ناخواسته انتقال خون می باشند.
غلیرغم این خطرات، انجام این عمل در کلینیکهای دامپزشکی در مواقع لازم توصیه می شود. ولی بایستی با احتیاط و مراقبت کامل این کار انجام گیرد. انجام یک انتقال خون مؤثذ، سالم و مفید، نیازمند داشتن اطلاعات کامل از وضعیت بیمار و بیماری، تعیین مقدار نیاز حیوان به خون و آگاهی و شناخت خطرات واکنشهای ناسازگار و منافع انتقال خون است.

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۹:۱۲ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
  • انتقال خون و الکتروفورز پروتویین های خونی
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • انتقال خون و الکتروفورز پروتویین های خونی
  • انتقال خون و الکتروفورز پروتویین های خونی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00