اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

مائده های زمینی (فصل اول)

مائده های زمینی (فصل اول) Ground Ingredients 1
۱۵۲۸
۱۲ از ۱۲ فصل


مائده های زمینی ۱

 هیچ شادیی بالاتر از شادی جان نیست اما هر جانی نمی تواند پذیرای چنین عشق هایی شود و نیز شک نیست که شما را دوست می دارم ای لرزهای مرگ بار جان من ای شادی های دل و شادی های روان  ...
بینایی حزن آور ترین حواس ما هر آنچه از دسترس ما به دور است مایه ی اندوه ماست، ذهن اندیشه را آسان تر به چنگ می آورد تا دست ما آنچه دیده ی ما آرزو می کند ...
هنگامی که رودخانه طغیان کرد گروهی به کوه پناه بردند، گروهی دیگر به خود گفتند گِل و لای دشت های ما را  حاصلخیز کــرد،  برخی دیگر گفتند همه جا ویران می شود و برخی دیگر  هیچ نگفتند...
شماری از روستاییان رمه ی خود را بالای تپه بردند، شماری دیگر کودکان خردسالشان را همراه خود، با قایق بردند، برخی از روستاییان جواهرات ،غذا ها ، نوشته ها و همه ی اشیای نقره ای را که می توانست با جریان آب برود را با خود بردند و ....
اما برخی دیگر هیچ با خود نبردند ...
شب، همه شب حوسی بر بالینم نشسته است، هر سپیده دم در آنجا بازش می یابم، تمام شب بر بالینم مانده است، راه پیموده ام و خواسته ام حوسم را بفرسایم اما تنها توانسته ام تن خویش را خسته کنم....
بر فراز برجهایی رفته ایم که از آنجا جز شب چیزی دیده نمی شد، ماده سگ بوده ایم و از درد زوزه کشیدیم...
در طول ساحل های خشکیده ماده شیر بوده ایم و در اورس غریده ایم، ماده شتر بوده ایم و علف های خاکستری رنگ دریاچه های نمک را چریده ایم و ...
در آن سال من بی وقفه درگیر کار مزرعه بودم، در درو و شخم زنی شرکت داشتم، توانستم شاهد فرارسیدن پاییز باشم، فصلی بی اندازه ملایم، اما بارانی بود،  در اواخر سبتامبر تندی بادی مهیب که دوازده ساعت تمام از وزیدن نایستاد درختان را از یک سو خشکاند...
آری بی شک من عشق را شناخته ام سرگردانی پیشه کرده ام تا بتوانم به هرآنچه سرگردان است نزدیک شوم  ...

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۱۱:۰۶ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • مائده های زمینی 1
  ۰۰:۲۰:۳۸
 • مائده های زمینی 2
  ۰۰:۲۲:۵۵
 • مائده های زمینی 3
  ۰۰:۱۳:۰۰
 • مائده های زمینی 4
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • مائده های زمینی 5
  ۰۰:۱۲:۵۵
 • مائده های زمینی 6
  ۰۰:۱۷:۰۵
 • مائده های زمینی 7
  ۰۰:۱۸:۰۸
 • مائده های زمینی 8
  ۰۰:۱۱:۳۳
 • مائده های زمینی 9
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • مائده های زمینی 10
  ۰۰:۱۱:۴۲
 • مائده های زمینی 11
  ۰۰:۱۴:۱۰
 • مائده های زمینی 12
  ۰۰:۱۹:۰۷
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • مائده های زمینی 1
  ۰۰:۲۰:۳۸
 • مائده های زمینی 2
  ۰۰:۲۲:۵۵
 • مائده های زمینی 3
  ۰۰:۱۳:۰۰
 • مائده های زمینی 4
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • مائده های زمینی 5
  ۰۰:۱۲:۵۵
 • مائده های زمینی 6
  ۰۰:۱۷:۰۵
 • مائده های زمینی 7
  ۰۰:۱۸:۰۸
 • مائده های زمینی 8
  ۰۰:۱۱:۳۳
 • مائده های زمینی 9
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • مائده های زمینی 10
  ۰۰:۱۱:۴۲
 • مائده های زمینی 11
  ۰۰:۱۴:۱۰
 • مائده های زمینی 12
  ۰۰:۱۹:۰۷
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • مائده های زمینی 1
  ۰۰:۲۰:۳۸
 • مائده های زمینی 2
  ۰۰:۲۲:۵۵
 • مائده های زمینی 3
  ۰۰:۱۳:۰۰
 • مائده های زمینی 4
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • مائده های زمینی 5
  ۰۰:۱۲:۵۵
 • مائده های زمینی 6
  ۰۰:۱۷:۰۵
 • مائده های زمینی 7
  ۰۰:۱۸:۰۸
 • مائده های زمینی 8
  ۰۰:۱۱:۳۳
 • مائده های زمینی 9
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • مائده های زمینی 10
  ۰۰:۱۱:۴۲
 • مائده های زمینی 11
  ۰۰:۱۴:۱۰
 • مائده های زمینی 12
  ۰۰:۱۹:۰۷
 • مائده های زمینی 1
  ۰۰:۲۰:۳۸
 • مائده های زمینی 2
  ۰۰:۲۲:۵۵
 • مائده های زمینی 3
  ۰۰:۱۳:۰۰
 • مائده های زمینی 4
  ۰۰:۲۰:۴۷
 • مائده های زمینی 5
  ۰۰:۱۲:۵۵
 • مائده های زمینی 6
  ۰۰:۱۷:۰۵
 • مائده های زمینی 7
  ۰۰:۱۸:۰۸
 • مائده های زمینی 8
  ۰۰:۱۱:۳۳
 • مائده های زمینی 9
  ۰۰:۱۸:۰۰
 • مائده های زمینی 10
  ۰۰:۱۱:۴۲
 • مائده های زمینی 11
  ۰۰:۱۴:۱۰
 • مائده های زمینی 12
  ۰۰:۱۹:۰۷
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00