اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

فرانکشتاین

فرانکشتاین Frankenstein
۱۵۲۹
۱۰ از ۱۰ فصل


فرانکشتاین
قسمت اول
من اینک در شمال لندن ، اما بسیار دور از آن هستم  و وقتی در خیابان های پترزبورگ قدم میزنم ، بازی باد سرد شمالی را روی گونه هایم حس میکنم .بادی که به من دل و جرات می دهد و مرا غرق در شادی میکند . احساسم را درک میکنی ؟

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۰ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • فرانکشتاین 1
  ۰۰:۱۲:۳۸
 • فرانکشتاین 2
  ۰۰:۱۳:۵۸
 • فرانکشتاین 3
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • فرانکشتاین 4
  ۰۰:۱۳:۳۰
 • فرانکشتاین 5
  ۰۰:۱۹:۴۵
 • فرانکشتاین 6
  ۰۰:۱۷:۴۵
 • فرانکشتاین 7
  ۰۰:۱۷:۱۰
 • فرانکشتاین 8
  ۰۰:۱۷:۴۰
 • فرانکشتاین 9
  ۰۰:۱۹:۳۹
 • فرانکشتاین 10
  ۰۰:۲۱:۰۰
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فرانکشتاین 1
  ۰۰:۱۲:۳۸
 • فرانکشتاین 2
  ۰۰:۱۳:۵۸
 • فرانکشتاین 3
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • فرانکشتاین 4
  ۰۰:۱۳:۳۰
 • فرانکشتاین 5
  ۰۰:۱۹:۴۵
 • فرانکشتاین 6
  ۰۰:۱۷:۴۵
 • فرانکشتاین 7
  ۰۰:۱۷:۱۰
 • فرانکشتاین 8
  ۰۰:۱۷:۴۰
 • فرانکشتاین 9
  ۰۰:۱۹:۳۹
 • فرانکشتاین 10
  ۰۰:۲۱:۰۰
طرح جلد : سعید معتمدراد
 • فرانکشتاین 1
  ۰۰:۱۲:۳۸
 • فرانکشتاین 2
  ۰۰:۱۳:۵۸
 • فرانکشتاین 3
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • فرانکشتاین 4
  ۰۰:۱۳:۳۰
 • فرانکشتاین 5
  ۰۰:۱۹:۴۵
 • فرانکشتاین 6
  ۰۰:۱۷:۴۵
 • فرانکشتاین 7
  ۰۰:۱۷:۱۰
 • فرانکشتاین 8
  ۰۰:۱۷:۴۰
 • فرانکشتاین 9
  ۰۰:۱۹:۳۹
 • فرانکشتاین 10
  ۰۰:۲۱:۰۰
 • فرانکشتاین 1
  ۰۰:۱۲:۳۸
 • فرانکشتاین 2
  ۰۰:۱۳:۵۸
 • فرانکشتاین 3
  ۰۰:۱۵:۲۹
 • فرانکشتاین 4
  ۰۰:۱۳:۳۰
 • فرانکشتاین 5
  ۰۰:۱۹:۴۵
 • فرانکشتاین 6
  ۰۰:۱۷:۴۵
 • فرانکشتاین 7
  ۰۰:۱۷:۱۰
 • فرانکشتاین 8
  ۰۰:۱۷:۴۰
 • فرانکشتاین 9
  ۰۰:۱۹:۳۹
 • فرانکشتاین 10
  ۰۰:۲۱:۰۰
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00