اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف


استان شماره گیرنده
 • ثبت کد تخفیف
 • افزایش اعتبار

موسس یک دقیقه ای

موسس یک دقیقه ای Founder of one minute
۱۵۱۹
۱۳ از ۱۳ فصل


ولین نکتة کلیدی برای موسس واقعی بودن وضع مالی شماست. بسیاری از موسسان به این دلیل از تجارت خارج می‌شوند که نمی‌دانند چگونه بر دارایی‌شان مدیریت داشته باشند. دومین نکته در تاسیس یک شرکت به افرادتان مربوط می‌شود؛ قدرت دادن به دیگران که در تجارت شما مسئولیت‌ بپذیرند، خاطر شما را آسوده می‌کند تا مجبور نباشید هرکاری را خود انجام دهید، و نکتة سوم رفتار درست با مشتریانتان است. نگارندگان در این کتاب، که در قالب داستان بازگو شده، بر سه اصل برای موسس واقعی بودن تمرکز دارند و به بیان مطالبی چون رشد در دانش، یافتن اشکال تاسیس، آموختن مهارت، دردهای رشد مالی، ایجاد یک خدمت رسانه‌ای افسانه‌ای، و ۲۰ صفت موسس موفق می‌پردازد.
جاد مکارلی از زمانی که کودک بود رویای تجارت خودش را در سر می پروراند، او حتی قبل از دوران دبیرستان هم دنبال فرصت می گشت، جاد بچه ی خوبی بود اما دانش آموزی ممتازی نبود ...
جری نلسون از جاد دعوت کرد تا با اتومبیل او دوری بزنند ، جری در جاده با سرعت ۷۵ مایل در ساع می راند ... چراغ های ۀبی یک ماشین پلیس در برابرش ظاه ر شد ...

موارد مرتبط

نام

تاریخ ۰۶:۲۱ ۱۳.۹۹.۱۲

امتیاز


0px
0px
 • موسس یک دقیقه ای 1
  ۰۰:۱۴:۵۷
 • موسس یک دقیقه ای 2
  ۰۰:۱۹:۳۲
 • موسس یک دقیقه ای 3
  ۰۰:۱۴:۲۹
 • موسس یک دقیقه ای 4
  ۰۰:۱۹:۱۰
 • موسس یک دقیقه ای 5
  ۰۰:۱۴:۵۸
 • موسس یک دقیقه ای 6
  ۰۰:۱۷:۲۳
 • موسس یک دقیقه ای 7
  ۰۰:۱۶:۵۹
 • موسس یک دقیقه ای 8
  ۰۰:۱۹:۰۰
 • موسس یک دقیقه ای 9
  ۰۰:۱۷:۰۴
 • موسس یک دقیقه ای 10
  ۰۰:۲۰:۰۱
 • موسس یک دقیقه ای 11
  ۰۰:۱۸:۰۲
 • موسس یک دقیقه ای 12
  ۰۰:۱۷:۵۹
 • موسس یک دقیقه ای 13
  ۰۰:۱۹:۴۰
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • موسس یک دقیقه ای 1
  ۰۰:۱۴:۵۷
 • موسس یک دقیقه ای 2
  ۰۰:۱۹:۳۲
 • موسس یک دقیقه ای 3
  ۰۰:۱۴:۲۹
 • موسس یک دقیقه ای 4
  ۰۰:۱۹:۱۰
 • موسس یک دقیقه ای 5
  ۰۰:۱۴:۵۸
 • موسس یک دقیقه ای 6
  ۰۰:۱۷:۲۳
 • موسس یک دقیقه ای 7
  ۰۰:۱۶:۵۹
 • موسس یک دقیقه ای 8
  ۰۰:۱۹:۰۰
 • موسس یک دقیقه ای 9
  ۰۰:۱۷:۰۴
 • موسس یک دقیقه ای 10
  ۰۰:۲۰:۰۱
 • موسس یک دقیقه ای 11
  ۰۰:۱۸:۰۲
 • موسس یک دقیقه ای 12
  ۰۰:۱۷:۵۹
 • موسس یک دقیقه ای 13
  ۰۰:۱۹:۴۰
 • موسس یک دقیقه ای 1
  ۰۰:۱۴:۵۷
 • موسس یک دقیقه ای 2
  ۰۰:۱۹:۳۲
 • موسس یک دقیقه ای 3
  ۰۰:۱۴:۲۹
 • موسس یک دقیقه ای 4
  ۰۰:۱۹:۱۰
 • موسس یک دقیقه ای 5
  ۰۰:۱۴:۵۸
 • موسس یک دقیقه ای 6
  ۰۰:۱۷:۲۳
 • موسس یک دقیقه ای 7
  ۰۰:۱۶:۵۹
 • موسس یک دقیقه ای 8
  ۰۰:۱۹:۰۰
 • موسس یک دقیقه ای 9
  ۰۰:۱۷:۰۴
 • موسس یک دقیقه ای 10
  ۰۰:۲۰:۰۱
 • موسس یک دقیقه ای 11
  ۰۰:۱۸:۰۲
 • موسس یک دقیقه ای 12
  ۰۰:۱۷:۵۹
 • موسس یک دقیقه ای 13
  ۰۰:۱۹:۴۰
 • موسس یک دقیقه ای 1
  ۰۰:۱۴:۵۷
 • موسس یک دقیقه ای 2
  ۰۰:۱۹:۳۲
 • موسس یک دقیقه ای 3
  ۰۰:۱۴:۲۹
 • موسس یک دقیقه ای 4
  ۰۰:۱۹:۱۰
 • موسس یک دقیقه ای 5
  ۰۰:۱۴:۵۸
 • موسس یک دقیقه ای 6
  ۰۰:۱۷:۲۳
 • موسس یک دقیقه ای 7
  ۰۰:۱۶:۵۹
 • موسس یک دقیقه ای 8
  ۰۰:۱۹:۰۰
 • موسس یک دقیقه ای 9
  ۰۰:۱۷:۰۴
 • موسس یک دقیقه ای 10
  ۰۰:۲۰:۰۱
 • موسس یک دقیقه ای 11
  ۰۰:۱۸:۰۲
 • موسس یک دقیقه ای 12
  ۰۰:۱۷:۵۹
 • موسس یک دقیقه ای 13
  ۰۰:۱۹:۴۰
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00