اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
گل غایی Last flower
۱۸۳۶
۰ از ۲۸ فصل


نام

تاریخ ۱۷:۰۶ ۹۹.۰۴.۲۶

امتیاز


0px
0px
 • نخستین گل
 • بخش اول: جیسون، دیدار
 • حلقه
 • غول های ماه
 • نگاهی کوتاه بر غول ها
 • شهر قیصریه
 • کشتی شکستگان
 • تشرّف
 • مراسم باشکوه
 • معبود فناپذیر را ستایش نمی کنم
 • وجود ملکه واجب و ضروری است
 • پدرو سارمینتو دوگامبوآ
 • ال کلووچ
 • استاد درباره شهر برای ما سخن می گوید
 • جیسون درباره شهر سخن می گوید
 • من نیز از آن شهر سخن می گویم
 • جیسون عازم شهر می شود
 • اخطار یخ ها
 • بخش دوم: شاهزاده خانم پایان
 • بازگشت پاپان
 • سگی در آسمان
 • رویاهای پاپان
 • پاوانه
 • عروسی
 • ستون فقراتی دیگر
 • بخش سوم: آفرینش گل، بازگشت به ابتدا
 • تردید جنایی
 • آزمایش
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: گل غایی/ میگوئل سرانو
مترجم: محسن حائری فرد
 • نخستین گل
 • بخش اول: جیسون، دیدار
 • حلقه
 • غول های ماه
 • نگاهی کوتاه بر غول ها
 • شهر قیصریه
 • کشتی شکستگان
 • تشرّف
 • مراسم باشکوه
 • معبود فناپذیر را ستایش نمی کنم
 • وجود ملکه واجب و ضروری است
 • پدرو سارمینتو دوگامبوآ
 • ال کلووچ
 • استاد درباره شهر برای ما سخن می گوید
 • جیسون درباره شهر سخن می گوید
 • من نیز از آن شهر سخن می گویم
 • جیسون عازم شهر می شود
 • اخطار یخ ها
 • بخش دوم: شاهزاده خانم پایان
 • بازگشت پاپان
 • سگی در آسمان
 • رویاهای پاپان
 • پاوانه
 • عروسی
 • ستون فقراتی دیگر
 • بخش سوم: آفرینش گل، بازگشت به ابتدا
 • تردید جنایی
 • آزمایش
 • نخستین گل
 • بخش اول: جیسون، دیدار
 • حلقه
 • غول های ماه
 • نگاهی کوتاه بر غول ها
 • شهر قیصریه
 • کشتی شکستگان
 • تشرّف
 • مراسم باشکوه
 • معبود فناپذیر را ستایش نمی کنم
 • وجود ملکه واجب و ضروری است
 • پدرو سارمینتو دوگامبوآ
 • ال کلووچ
 • استاد درباره شهر برای ما سخن می گوید
 • جیسون درباره شهر سخن می گوید
 • من نیز از آن شهر سخن می گویم
 • جیسون عازم شهر می شود
 • اخطار یخ ها
 • بخش دوم: شاهزاده خانم پایان
 • بازگشت پاپان
 • سگی در آسمان
 • رویاهای پاپان
 • پاوانه
 • عروسی
 • ستون فقراتی دیگر
 • بخش سوم: آفرینش گل، بازگشت به ابتدا
 • تردید جنایی
 • آزمایش
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00