اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
کوراغلو و کچل حمزه (2) koroghlo
۱۶۲۷
- - - - -
۱ از ۱ فصل


وقتی آوازه ی پهلوانی ها و شورش کور اغلو از کوهستان ها و روستاها گذشت و در سراسر آذربایجان  پیچد طرفداران بسیاری را به سمت کوهستان پر پیچ و خم چنلی بل کشاند.
این شورش ها  رعب و وحشت زیادی در دل خانها و پادشاها آن منطقه انداخت.
خودکار، خان بزرگ آذربایجان تمام حاکمان و خان ها را فرا خواندتا در توقات دور هم جمع بشوندو برای این اتفاقات و قانون شکنی های کوراغلو طرح چاره کنند.
در مجلس هرکسی حرفی زد ...

نام

تاریخ ۱۸:۳۳ ۹۹.۰۹.۰۴

امتیاز


0px
0px
  • کوراغلو و کچل حمزه (2)
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • کوراغلو و کچل حمزه (2)
  • کوراغلو و کچل حمزه (2)
  • کوراغلو و کچل حمزه (2)
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00