اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
نیم صدا در لبخند خورشید Half the sound in the suns smile
۱۶۸۵
- - - - -
۰ از ۳۱ فصل


بخشی از متن کتاب
زاده می شوم
در آرامشی بعد از طوفان
در صدای شب بوهای بی صدا
در اشک‌هایی که چشم می‌شوند
در ویرانه‌ها
ویرانه‌هایی که آباد می‌خوانند

نام

تاریخ ۱۸:۲۱ ۹۹.۰۴.۲۶

امتیاز


0px
0px
 • رویکرد
 • نیم صدا در لبخند خورشید
 • آرامش بعد از طوفان
 • باخبر
 • تبرها را باید در لاک خماری گذاشت
 • می توان... شد
 • به خیاطی زمین رفتم
 • همین آه، این ناجوان مر
 • در بهترروزی
 • یک برگ از نوشته ی سکوت
 • حنجره ای که صدایش گرفته
 • سُرودها را کبوتر باید کرد
 • یافته جدا بافته
 • تا پرها پروانه گیرند
 • در دامنه ای که بخارها دم می کشند
 • خاک در آگاهی زمان
 • دل شوره هایم عقاب می شوند
 • خورشید را چراغ کردم
 • پنجه در پنجه
 • کف دریا
 • سخن از سخن
 • چه سبیل ها که در سر داریم
 • واژه ای که صبح دید ولی سلام ندید
 • هرگز بند نمی آید
 • گریه نکنید
 • سطرها آفریدم
 • به زیبایی چشمانت
 • یخ می گیرم
 • نوید سرو
 • سیاه های خنده
 • تولد در بلندای شب
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: نیم صدا در لبخند خورشید/ عابدین پاپی
طراح جلد: نصار مطرقی
شابک: ۵-۷۷-۶۷۶۰-۶۲۲-۹۷۸
 • رویکرد
 • نیم صدا در لبخند خورشید
 • آرامش بعد از طوفان
 • باخبر
 • تبرها را باید در لاک خماری گذاشت
 • می توان... شد
 • به خیاطی زمین رفتم
 • همین آه، این ناجوان مر
 • در بهترروزی
 • یک برگ از نوشته ی سکوت
 • حنجره ای که صدایش گرفته
 • سُرودها را کبوتر باید کرد
 • یافته جدا بافته
 • تا پرها پروانه گیرند
 • در دامنه ای که بخارها دم می کشند
 • خاک در آگاهی زمان
 • دل شوره هایم عقاب می شوند
 • خورشید را چراغ کردم
 • پنجه در پنجه
 • کف دریا
 • سخن از سخن
 • چه سبیل ها که در سر داریم
 • واژه ای که صبح دید ولی سلام ندید
 • هرگز بند نمی آید
 • گریه نکنید
 • سطرها آفریدم
 • به زیبایی چشمانت
 • یخ می گیرم
 • نوید سرو
 • سیاه های خنده
 • تولد در بلندای شب
 • رویکرد
 • نیم صدا در لبخند خورشید
 • آرامش بعد از طوفان
 • باخبر
 • تبرها را باید در لاک خماری گذاشت
 • می توان... شد
 • به خیاطی زمین رفتم
 • همین آه، این ناجوان مر
 • در بهترروزی
 • یک برگ از نوشته ی سکوت
 • حنجره ای که صدایش گرفته
 • سُرودها را کبوتر باید کرد
 • یافته جدا بافته
 • تا پرها پروانه گیرند
 • در دامنه ای که بخارها دم می کشند
 • خاک در آگاهی زمان
 • دل شوره هایم عقاب می شوند
 • خورشید را چراغ کردم
 • پنجه در پنجه
 • کف دریا
 • سخن از سخن
 • چه سبیل ها که در سر داریم
 • واژه ای که صبح دید ولی سلام ندید
 • هرگز بند نمی آید
 • گریه نکنید
 • سطرها آفریدم
 • به زیبایی چشمانت
 • یخ می گیرم
 • نوید سرو
 • سیاه های خنده
 • تولد در بلندای شب
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00