اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
معبد میلیونرها Temple of Millionaires
۱۵۱۳
۰ از ۳۴ فصل


نام

تاریخ ۱۳:۵۰ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه ناشر
 • قسمت اول
 • ناخوشایندترین اوقات زندگی‌ مرد جوان
 • قسمت دوم
 • مرد جوان هدیه را باز می‌کند
 • قسمت سوم
 • دیدار دوباره مرد جوان با آشنای قدیمی
 • قسمت چهارم
 • دیداری غیر منتظره برای مرد جوان
 • قسمت پنجم
 • مردجوان متوجه شد که چرا بیش از اندازه کار کرده است
 • قسمت ششم
 • مرد جوان می‌آموزد چگونه باید مراقب افکارش باشد
 • قسمت هفتم
 • مردجوان با تالار مراقبه آشنا می‌شود
 • قسمت هشتم
 • مرد جوان و زن آرایشگر دوباره یکدیگر را ملاقات می‌کنند
 • قسمت نهم
 • مرد جوان به زمانی که بر او گذشته است پی می‌برد
 • قسمت دهم
 • مرد جوان به تالار شفا می‌رود
 • قسمت یازدهم
 • مرد جوان واقعیت‌های بیشماری درباره زندگانی می‌آموزد
 • قسمت دوازدهم
 • آشنایی مرد جوان با آیینه حقیقت نما
 • قسمت سیزدهم
 • مرد جوان با حقایق ناراحت کننده‌ای روبه‌رو می‌شود
 • قسمت چهاردهم
 • ملاقات دوباره مرد جوان با سیسیلی
 • قسمت پانزدهم
 • مرد جوان استادش را ترک می‌کند
 • قسمت شانزدهم
 • سرنوشت مرد جوان مشخص می‌شود
 • توقیه
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • مقدمه ناشر
 • قسمت اول
 • ناخوشایندترین اوقات زندگی‌ مرد جوان
 • قسمت دوم
 • مرد جوان هدیه را باز می‌کند
 • قسمت سوم
 • دیدار دوباره مرد جوان با آشنای قدیمی
 • قسمت چهارم
 • دیداری غیر منتظره برای مرد جوان
 • قسمت پنجم
 • مردجوان متوجه شد که چرا بیش از اندازه کار کرده است
 • قسمت ششم
 • مرد جوان می‌آموزد چگونه باید مراقب افکارش باشد
 • قسمت هفتم
 • مردجوان با تالار مراقبه آشنا می‌شود
 • قسمت هشتم
 • مرد جوان و زن آرایشگر دوباره یکدیگر را ملاقات می‌کنند
 • قسمت نهم
 • مرد جوان به زمانی که بر او گذشته است پی می‌برد
 • قسمت دهم
 • مرد جوان به تالار شفا می‌رود
 • قسمت یازدهم
 • مرد جوان واقعیت‌های بیشماری درباره زندگانی می‌آموزد
 • قسمت دوازدهم
 • آشنایی مرد جوان با آیینه حقیقت نما
 • قسمت سیزدهم
 • مرد جوان با حقایق ناراحت کننده‌ای روبه‌رو می‌شود
 • قسمت چهاردهم
 • ملاقات دوباره مرد جوان با سیسیلی
 • قسمت پانزدهم
 • مرد جوان استادش را ترک می‌کند
 • قسمت شانزدهم
 • سرنوشت مرد جوان مشخص می‌شود
 • توقیه
صداپیشه : دنیا اکبری زاده
صدابردار ومیکس :فرهاد دودانگه
طرح جلد :نصارمطرقی
 • قسمت اول
 • قسمت دوم
 • قسمت سوم
 • قسمت چهارم
 • قسمت پنجم
 • قسمت ششم
 • قسمت هفتم
 • قسمت هشتم
 • قسمت نهم
 • قسمت دهم
 • قسمت یازدهم
 • قسمت دوازدهم
 • قسمت سیزدهم
 • قسمت چهاردهم
 • قسمت پانزدهم
 • قسمت شانزدهم
 • مقدمه ناشر
 • قسمت اول
 • ناخوشایندترین اوقات زندگی‌ مرد جوان
 • قسمت دوم
 • مرد جوان هدیه را باز می‌کند
 • قسمت سوم
 • دیدار دوباره مرد جوان با آشنای قدیمی
 • قسمت چهارم
 • دیداری غیر منتظره برای مرد جوان
 • قسمت پنجم
 • مردجوان متوجه شد که چرا بیش از اندازه کار کرده است
 • قسمت ششم
 • مرد جوان می‌آموزد چگونه باید مراقب افکارش باشد
 • قسمت هفتم
 • مردجوان با تالار مراقبه آشنا می‌شود
 • قسمت هشتم
 • مرد جوان و زن آرایشگر دوباره یکدیگر را ملاقات می‌کنند
 • قسمت نهم
 • مرد جوان به زمانی که بر او گذشته است پی می‌برد
 • قسمت دهم
 • مرد جوان به تالار شفا می‌رود
 • قسمت یازدهم
 • مرد جوان واقعیت‌های بیشماری درباره زندگانی می‌آموزد
 • قسمت دوازدهم
 • آشنایی مرد جوان با آیینه حقیقت نما
 • قسمت سیزدهم
 • مرد جوان با حقایق ناراحت کننده‌ای روبه‌رو می‌شود
 • قسمت چهاردهم
 • ملاقات دوباره مرد جوان با سیسیلی
 • قسمت پانزدهم
 • مرد جوان استادش را ترک می‌کند
 • قسمت شانزدهم
 • سرنوشت مرد جوان مشخص می‌شود
 • توقیه
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00