اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
مدیریت کوروش بزرگ Cyrus the Great management
۱۷۸۱
۰ از ۱۰ فصل


 کتاب «مدیریت کوروش بزرگ» نوشتۀ گزنفون با ویرایش لاری هدریک و ترجمه دکتر محمدابراهیم محجوب در ۱۹۵ صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب به همت انتشارات فرا (ناشر مدیریت فردا) منتشر شده است. شایان ذکر است کتاب مدیریت کوروش بزرگ به چاپ هشتم رسیده است.

نام

تاریخ ۱۸:۲۱ ۹۹.۰۴.۱۹

امتیاز


0px
0px
 • کتاب یکم: تولد یک رویا
 • کتاب دوم: درس های رهبری
 • کتاب سوم: راهبرد آغازین
 • کتاب چهارم: نخستین دستاورد
 • کتاب پنجم: هم پیمانی: رمز پیروزی
 • کتاب ششم: راهبرد اصلی: پیوند دل ها، یک پارچگی نیروها
 • کتاب هفتم: مدیریت اطلاعات
 • کتاب هفتم: مدیریت اطلاعات
 • کتاب هشتم: بر بال پیروزی
 • کتاب نهم: هم سویی با نظام هستی
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: مدیریت کوروش بزرگ/ گزنفون
ویرایش و بازنویسی: لاری هدریک
مترجم: دکتر محمد ابراهیم محجوب
شابک: ۱-۷۹-۷۰۹۲-۹۶۴-۹۷۸
 • کتاب یکم: تولد یک رویا
 • کتاب دوم: درس های رهبری
 • کتاب سوم: راهبرد آغازین
 • کتاب چهارم: نخستین دستاورد
 • کتاب پنجم: هم پیمانی: رمز پیروزی
 • کتاب ششم: راهبرد اصلی: پیوند دل ها، یک پارچگی نیروها
 • کتاب هفتم: مدیریت اطلاعات
 • کتاب هفتم: مدیریت اطلاعات
 • کتاب هشتم: بر بال پیروزی
 • کتاب نهم: هم سویی با نظام هستی
 • کتاب یکم: تولد یک رویا
 • کتاب دوم: درس های رهبری
 • کتاب سوم: راهبرد آغازین
 • کتاب چهارم: نخستین دستاورد
 • کتاب پنجم: هم پیمانی: رمز پیروزی
 • کتاب ششم: راهبرد اصلی: پیوند دل ها، یک پارچگی نیروها
 • کتاب هفتم: مدیریت اطلاعات
 • کتاب هفتم: مدیریت اطلاعات
 • کتاب هشتم: بر بال پیروزی
 • کتاب نهم: هم سویی با نظام هستی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00