اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
مدیریت لجستیک (در تئوری و عمل با نگرشی نو و تازه) Logistics Management (with a new attitude to theory and practice)
۲۲۶۴
- - - - -
۰ از ۳۲ فصل


در اين کتاب با استفاده از دو نگرش فرآيندی و علمی،‌ مديريت لجستيک موردبررسی، کنکاش قرار گرفته است. بر اساس نگرش فرآيندی مديريت لجستيک دارای وظايفی از قبيل برنامه‌ريزی،‌ سازمان‌دهی فرماندهی، رهبری و کنترل است و از زاويه نگاه مديريت علمی، لجستيک دارای فعاليت و کارکردهايی در حوزه‌های تأمين و توزيع،‌ حمل‌ونقل،‌ نگهداری، تعميرات و بازيافت است که مديريت لجستيک وظيفه دارد،‌ بين کارکردها و فرآيندهای لجستيک ارتباط منطقی و مناسب برقرار نمايد، ‌به‌طوری که اهداف و مأموريت لجستيک که پشتيبانی از طرح‌های مصرف‌کننده در زمان و مکان مناسب، با کميت و کيفيت مطلوب است را تحقق بخشد.

نام

تاریخ ۱۴:۳۶ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
 • سخن کلک
 • پیشگفتار
 • کلیات
 • مقدمه
 • فصل اول: نتيجه بررسی مقدماتی از بعضی مؤسسه ها و شرکتهای داخلی
 • فصل دوم: لجستیک و نقش معاونت مدیرعامل در وظایف لجستیک
 • فصل سوم: نقش مدیران لجستیک در توسعه و ارائه خدمات
 • فصل چهارم: نقش لجستیک در مدیریت استراتژیک
 • فصل پنجم: اصول کلیدی گزینش استراتژیک
 • فصل ششم: محیط لجستیک
 • فصل هفتم: لجستیک به عنوان یک سیستم پیچیده
 • فصل هشتم: سیستم شبکهای لجستیک
 • فصل نهم: خلاصۀ نظریه ها و تئوریهای لجستیک
 • فصل دهم: مدیریت مواد و توزیع
 • فصل یازدهم: مدیریت حملونقل در لجستیک
 • فصل دوازدهم: سيستم درخواست و خرید
 • فصل سیزدهم: مديريت انبار
 • فصل چهاردهم: مديريت سيستم نگهداري
 • فصل پانزدهم: جابه جایی و بستهبندی
 • فصل شانزدهم: یکپارچه سازی
 • فصل هفدهم: ابزارها و تکنیکهای پیشبینی رویدادها
 • فصل هجدهم: سیستم لجستیک الکترونیک
 • فصل نوزدهم: سامانه هوشمند حمل ونقل
 • فصل بیستم: آشنایی با سیستم حملونقل در طرحریزیهای لجستیک
 • فصل بیست ویکم: وظایف و نقش مدیریت لجستیک در عمل و همزمان
 • فصل بیست ودوم: لجستیک در آینده
 • فصل بیست وسوم: مطالعات نظری و تئوریکی سرمایه گذاری در...
 • فصل بیست وچهارم: بررسی ابعاد سرمایه گذاری و...
 • فصل بیست وپنجم: تأثیر سرمایه گذاری در ...
 • فصل بیست وششم: لجستیک جهانی
 • فصل بیست وهفتم: اساسنامه تشکیل دانشکدۀ مدیریت لجستیک
 • منابع
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
ویراستار فنی: پروانه خادمی
صفحه‌آرا: سحر سامی
طراح جلد: مجید یکتا
ناشر: کلک سیمین
ناظر چاپ: اسداله معظمی‌گودرزی
ليتوگرافي، چاپ، صحافي‌: نشر امروز
تيراژ: 1000
قيمت: 25.000 تومان
شابك: 7 ـ 41 ـ 7506ـ 600 ـ 978
 • سخن کلک
 • پیشگفتار
 • کلیات
 • مقدمه
 • فصل اول: نتيجه بررسی مقدماتی از بعضی مؤسسه ها و شرکتهای داخلی
 • فصل دوم: لجستیک و نقش معاونت مدیرعامل در وظایف لجستیک
 • فصل سوم: نقش مدیران لجستیک در توسعه و ارائه خدمات
 • فصل چهارم: نقش لجستیک در مدیریت استراتژیک
 • فصل پنجم: اصول کلیدی گزینش استراتژیک
 • فصل ششم: محیط لجستیک
 • فصل هفتم: لجستیک به عنوان یک سیستم پیچیده
 • فصل هشتم: سیستم شبکهای لجستیک
 • فصل نهم: خلاصۀ نظریه ها و تئوریهای لجستیک
 • فصل دهم: مدیریت مواد و توزیع
 • فصل یازدهم: مدیریت حملونقل در لجستیک
 • فصل دوازدهم: سيستم درخواست و خرید
 • فصل سیزدهم: مديريت انبار
 • فصل چهاردهم: مديريت سيستم نگهداري
 • فصل پانزدهم: جابه جایی و بستهبندی
 • فصل شانزدهم: یکپارچه سازی
 • فصل هفدهم: ابزارها و تکنیکهای پیشبینی رویدادها
 • فصل هجدهم: سیستم لجستیک الکترونیک
 • فصل نوزدهم: سامانه هوشمند حمل ونقل
 • فصل بیستم: آشنایی با سیستم حملونقل در طرحریزیهای لجستیک
 • فصل بیست ویکم: وظایف و نقش مدیریت لجستیک در عمل و همزمان
 • فصل بیست ودوم: لجستیک در آینده
 • فصل بیست وسوم: مطالعات نظری و تئوریکی سرمایه گذاری در...
 • فصل بیست وچهارم: بررسی ابعاد سرمایه گذاری و...
 • فصل بیست وپنجم: تأثیر سرمایه گذاری در ...
 • فصل بیست وششم: لجستیک جهانی
 • فصل بیست وهفتم: اساسنامه تشکیل دانشکدۀ مدیریت لجستیک
 • منابع
 • سخن کلک
 • پیشگفتار
 • کلیات
 • مقدمه
 • فصل اول: نتيجه بررسی مقدماتی از بعضی مؤسسه ها و شرکتهای داخلی
 • فصل دوم: لجستیک و نقش معاونت مدیرعامل در وظایف لجستیک
 • فصل سوم: نقش مدیران لجستیک در توسعه و ارائه خدمات
 • فصل چهارم: نقش لجستیک در مدیریت استراتژیک
 • فصل پنجم: اصول کلیدی گزینش استراتژیک
 • فصل ششم: محیط لجستیک
 • فصل هفتم: لجستیک به عنوان یک سیستم پیچیده
 • فصل هشتم: سیستم شبکهای لجستیک
 • فصل نهم: خلاصۀ نظریه ها و تئوریهای لجستیک
 • فصل دهم: مدیریت مواد و توزیع
 • فصل یازدهم: مدیریت حملونقل در لجستیک
 • فصل دوازدهم: سيستم درخواست و خرید
 • فصل سیزدهم: مديريت انبار
 • فصل چهاردهم: مديريت سيستم نگهداري
 • فصل پانزدهم: جابه جایی و بستهبندی
 • فصل شانزدهم: یکپارچه سازی
 • فصل هفدهم: ابزارها و تکنیکهای پیشبینی رویدادها
 • فصل هجدهم: سیستم لجستیک الکترونیک
 • فصل نوزدهم: سامانه هوشمند حمل ونقل
 • فصل بیستم: آشنایی با سیستم حملونقل در طرحریزیهای لجستیک
 • فصل بیست ویکم: وظایف و نقش مدیریت لجستیک در عمل و همزمان
 • فصل بیست ودوم: لجستیک در آینده
 • فصل بیست وسوم: مطالعات نظری و تئوریکی سرمایه گذاری در...
 • فصل بیست وچهارم: بررسی ابعاد سرمایه گذاری و...
 • فصل بیست وپنجم: تأثیر سرمایه گذاری در ...
 • فصل بیست وششم: لجستیک جهانی
 • فصل بیست وهفتم: اساسنامه تشکیل دانشکدۀ مدیریت لجستیک
 • منابع
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00