اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
مخاطرات و اصول ایمنی کار با نانو مواد Hazards and safety principles of working with nanomaterials
۱۶۱۸


نام

تاریخ ۰۴:۲۹ ۹۹.۰۵.۲۱

امتیاز


0px
0px
 • فصل اول : لزوم آشنایی با اصول ایمنی کار با نانومواد
 • فصل دوم : تعاریف، طبقه بندی ، و ویژگی های نانومواد
 • تعریف نانو مواد
 • تاریخچه نانو
 • طبقه بندی نانو مواد
 • خواص نانو مواد
 • رویکردهای مختلف در ساخت نانو مواد
 • کاربردهای نانو مواد
 • فصل سوم : استاندارهای سلامتی و ایمنی نانو مواد
 • ضرورت استانداردها در فناوری نانو
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فصل اول : لزوم آشنایی با اصول ایمنی کار با نانومواد
 • فصل دوم : تعاریف، طبقه بندی ، و ویژگی های نانومواد
 • تعریف نانو مواد
 • تاریخچه نانو
 • طبقه بندی نانو مواد
 • خواص نانو مواد
 • رویکردهای مختلف در ساخت نانو مواد
 • کاربردهای نانو مواد
 • فصل سوم : استاندارهای سلامتی و ایمنی نانو مواد
 • ضرورت استانداردها در فناوری نانو
 • فصل اول : لزوم آشنایی با اصول ایمنی کار با نانومواد
 • فصل دوم : تعاریف، طبقه بندی ، و ویژگی های نانومواد
 • فصل سوم : استاندارهای سلامتی و ایمنی نانو مواد
 • فصل اول : لزوم آشنایی با اصول ایمنی کار با نانومواد
 • فصل دوم : تعاریف، طبقه بندی ، و ویژگی های نانومواد
 • تعریف نانو مواد
 • تاریخچه نانو
 • طبقه بندی نانو مواد
 • خواص نانو مواد
 • رویکردهای مختلف در ساخت نانو مواد
 • کاربردهای نانو مواد
 • فصل سوم : استاندارهای سلامتی و ایمنی نانو مواد
 • ضرورت استانداردها در فناوری نانو
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00