اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
مبانی طراحی اواپراتورها و کندانسورهای صنعتی Design Basics of Industrial Evaporators and Condensers
۱۶۱۸
- - - - -
۰ از ۱۰ فصل


نام

تاریخ ۰۶:۱۱ ۹۹.۰۵.۲۱

امتیاز


0px
0px
 • فصل اول : مقدمه و مفاهیم
 • معیارهای طراحی یک مبدل حرارتی
 • انتخاب ، پیش بینی عملکرد و طراحی
 • تعیین مشخصات فرآیند و طراحی ترمودینامیکی
 • طراحی مکانیکی
 • کاربردهای اواپراتورها و کندانسورها
 • فصل دوم :اصول انتقال حرارت
 • هدایت حرارتی
 • دیواره های مرکب
 • انتقال حرارت از پره ها
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فصل اول : مقدمه و مفاهیم
 • معیارهای طراحی یک مبدل حرارتی
 • انتخاب ، پیش بینی عملکرد و طراحی
 • تعیین مشخصات فرآیند و طراحی ترمودینامیکی
 • طراحی مکانیکی
 • کاربردهای اواپراتورها و کندانسورها
 • فصل دوم :اصول انتقال حرارت
 • هدایت حرارتی
 • دیواره های مرکب
 • انتقال حرارت از پره ها
 • فصل اول : مقدمه و مفاهیم
 • فصل دوم :اصول انتقال حرارت
 • فصل اول : مقدمه و مفاهیم
 • معیارهای طراحی یک مبدل حرارتی
 • انتخاب ، پیش بینی عملکرد و طراحی
 • تعیین مشخصات فرآیند و طراحی ترمودینامیکی
 • طراحی مکانیکی
 • کاربردهای اواپراتورها و کندانسورها
 • فصل دوم :اصول انتقال حرارت
 • هدایت حرارتی
 • دیواره های مرکب
 • انتقال حرارت از پره ها
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00