اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
عذر خواهی بسه دختر Girl stop Apologizing
۱۷۰۹
۰ از ۲۹ فصل


هالیس معتقد است بسیاری از زنان به جای اینکه یاد بگیرند چگونه توانایی هایی خود را بشناسند و چه اهدافی دارند، در عوض خود را نسبت به دیگران مانند:همسر،مادر،دختر یا کارمند تعریف می کنند.هالیس با در نظر گرفتن این چالش برای زنان، رفتار و مهارت هایی را به آنها می آموزد که به کمک آن رشد .اعتماد به نفس و خود باوری برای آنها حاصل میشود

نام

تاریخ ۲۲:۰۱ ۹۹.۰۹.۰۶

امتیاز


0px
0px
 • در ستایش ریچل هالیس و کتاب عذر خواهی بسه دخترا
 • مقدمه
 • بهانه تراشی میکنم تا رها کنیم
 • سایر خانم ها از این کارا نمیکنند
 • من فردی هدف مدار نیستم
 • من توان کافی لرای موفقیت ندارم
 • اگر به دنبال رویا هایم بروم .مادر دختر/کارمند خوبی نخواهم بود
 • من از شکست میترسم
 • این کار قبلا انجام شده
 • آن ها چه کاری خواهند کرد ؟
 • دختر خوب پر شر و شور نیست!
 • رقتار هایی که بلید اتخاذ کنید
 • به دنبال کسب اجازه نباشید
 • یک رویا را انتخاب کنید و در راستای دستیابی به ان پیشروی کنید!
 • جاه طلبی ها یتان را با آغوش باز بپذیرید!
 • درخواست کمک کنید!
 • بنیان محکمی برای موفقیت بسازند !
 • هر گز اجازه ندهید شما را از مسیر خارج کنند!
 • «نه»گفتن را بیا موزید؟
 • مهارت های که باید کسب کنید !
 • مهارت های که باید کسب کنید !
 • برنامه ریزی
 • اعتماد
 • مقاومت
 • اثر بخشی
 • مثبت اندیشی
 • رهبری
 • خود را باور کنید
 • درباره مولف
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • در ستایش ریچل هالیس و کتاب عذر خواهی بسه دخترا
 • مقدمه
 • بهانه تراشی میکنم تا رها کنیم
 • سایر خانم ها از این کارا نمیکنند
 • من فردی هدف مدار نیستم
 • من توان کافی لرای موفقیت ندارم
 • اگر به دنبال رویا هایم بروم .مادر دختر/کارمند خوبی نخواهم بود
 • من از شکست میترسم
 • این کار قبلا انجام شده
 • آن ها چه کاری خواهند کرد ؟
 • دختر خوب پر شر و شور نیست!
 • رقتار هایی که بلید اتخاذ کنید
 • به دنبال کسب اجازه نباشید
 • یک رویا را انتخاب کنید و در راستای دستیابی به ان پیشروی کنید!
 • جاه طلبی ها یتان را با آغوش باز بپذیرید!
 • درخواست کمک کنید!
 • بنیان محکمی برای موفقیت بسازند !
 • هر گز اجازه ندهید شما را از مسیر خارج کنند!
 • «نه»گفتن را بیا موزید؟
 • مهارت های که باید کسب کنید !
 • مهارت های که باید کسب کنید !
 • برنامه ریزی
 • اعتماد
 • مقاومت
 • اثر بخشی
 • مثبت اندیشی
 • رهبری
 • خود را باور کنید
 • درباره مولف
 • در ستایش ریچل هالیس و کتاب عذر خواهی بسه دخترا
 • بهانه تراشی میکنم تا رها کنیم
 • رقتار هایی که بلید اتخاذ کنید
 • مهارت های که باید کسب کنید !
 • خود را باور کنید
مولف:ریچل هالیس
ویراستار:نسرین نظری راد
نوبت چاپ:اول.1398
صفحه آرا:زهرا بیات
طراح جلد:تکتم سلمانی
شابک:1-09-6611-622-978
مترجم:شیرین راحله
ناشر: آتیسا
شمارگان:500نسخه
مدیر فنی:علی رضا فرهمند
چاپوصحافی:گنج شایگان
 • در ستایش ریچل هالیس و کتاب عذر خواهی بسه دخترا
 • مقدمه
 • بهانه تراشی میکنم تا رها کنیم
 • سایر خانم ها از این کارا نمیکنند
 • من فردی هدف مدار نیستم
 • من توان کافی لرای موفقیت ندارم
 • اگر به دنبال رویا هایم بروم .مادر دختر/کارمند خوبی نخواهم بود
 • من از شکست میترسم
 • این کار قبلا انجام شده
 • آن ها چه کاری خواهند کرد ؟
 • دختر خوب پر شر و شور نیست!
 • رقتار هایی که بلید اتخاذ کنید
 • به دنبال کسب اجازه نباشید
 • یک رویا را انتخاب کنید و در راستای دستیابی به ان پیشروی کنید!
 • جاه طلبی ها یتان را با آغوش باز بپذیرید!
 • درخواست کمک کنید!
 • بنیان محکمی برای موفقیت بسازند !
 • هر گز اجازه ندهید شما را از مسیر خارج کنند!
 • «نه»گفتن را بیا موزید؟
 • مهارت های که باید کسب کنید !
 • مهارت های که باید کسب کنید !
 • برنامه ریزی
 • اعتماد
 • مقاومت
 • اثر بخشی
 • مثبت اندیشی
 • رهبری
 • خود را باور کنید
 • درباره مولف
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00