اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
طراحی لوگو Logo design
۱۶۳۷
- - - - -
۰ از ۱۰ فصل


نام

تاریخ ۰۵:۰۰ ۹۹.۰۵.۲۱

امتیاز


0px
0px
 • فصل اول : تاریخچه ، مفهوم و ویژگی لوگو
 • بخش اول : تاریخچه
 • بخش دوم : مفهوم و ویژگی لوگو
 • چند نکته کاربردی در طراحی لوگو
 • فصل دوم : انواع لوگو
 • لوگو بر پایه تصویر(imaginal based logos)
 • تصاویر نمادین و سمبلیک
 • تصاویر شیئی ، مادی (برپایه شبیه سازی)
 • تصاویر انتزاعی
 • لوگو بر پایه نوشته یا متن (type based logos)
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فصل اول : تاریخچه ، مفهوم و ویژگی لوگو
 • بخش اول : تاریخچه
 • بخش دوم : مفهوم و ویژگی لوگو
 • چند نکته کاربردی در طراحی لوگو
 • فصل دوم : انواع لوگو
 • لوگو بر پایه تصویر(imaginal based logos)
 • تصاویر نمادین و سمبلیک
 • تصاویر شیئی ، مادی (برپایه شبیه سازی)
 • تصاویر انتزاعی
 • لوگو بر پایه نوشته یا متن (type based logos)
 • فصل اول : تاریخچه ، مفهوم و ویژگی لوگو
 • فصل دوم : انواع لوگو
 • فصل اول : تاریخچه ، مفهوم و ویژگی لوگو
 • بخش اول : تاریخچه
 • بخش دوم : مفهوم و ویژگی لوگو
 • چند نکته کاربردی در طراحی لوگو
 • فصل دوم : انواع لوگو
 • لوگو بر پایه تصویر(imaginal based logos)
 • تصاویر نمادین و سمبلیک
 • تصاویر شیئی ، مادی (برپایه شبیه سازی)
 • تصاویر انتزاعی
 • لوگو بر پایه نوشته یا متن (type based logos)
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00