اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
سیطره بر جهان Dominate the world
۱۹۰۱
- - - - -
۰ از ۵ فصل


کتاب سیطره بر جهان که توسط سیدمرتضی آوینی نوشته شده است. دنیای امروزی علاوه بر آنکه در نقش های جغرافیایی زیادتر از تمام ادوار تاریخ دچار مرزبندی و تفرق شده می‌باشد ولی در واقعیت کشور واحدی بیشتر نبوده است با یک حکومت واحد. در تمام تاریخ استبدادگران و جبارانی همانند چنگیز و تیمور و ناپلئون بناپارت بوده‌اند که تفکرات حکومت واحد دنیای آنها را به کشور گشایی کشانده‌اند و گستره حاکمیتشان قسمت بزرگی از ربع مسکون را پوشانده ولی این آرزو هم اکنون تحقق نیافته و شاید انجام نگردد اما هم همچنان بر جای مانده باشد. در حال حاضر ولی تکنولوژی مدرن زمینه را آنگونه فراهم آورده است که دنیا قادر باشد نمونه جمع شده واحدی و یکپارچه، هماهنگ و با یک فرهنگ و تاریخ مشترک باشند. با صرف نظر از چیزی ما نظام آمریکا را شیطانی دانیم و یا خیر این حقیقی می باشد انکار ناپذیر و از بین عواملی که آمریکا را در این سلطه جهانی استکبار کمک کرده اند.

نام

تاریخ ۱۸:۵۵ ۹۹.۰۴.۱۹

امتیاز


0px
0px
 • در برابر فرهنگ واحد جهانی
 • صلیبی از خون سرخ
 • ارتش متحد اسلامی
 • انفجار اطلاعات
 • تکنولوژی ارتباطات
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • در برابر فرهنگ واحد جهانی
 • صلیبی از خون سرخ
 • ارتش متحد اسلامی
 • انفجار اطلاعات
 • تکنولوژی ارتباطات
 • در برابر فرهنگ واحد جهانی
 • صلیبی از خون سرخ
 • ارتش متحد اسلامی
 • انفجار اطلاعات
 • تکنولوژی ارتباطات
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00