اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
سیری در کمال فردی Satiety to individual perfection
۱۸۰۹
۰ از ۸۰ فصل


كنت بلانكارد در اين كتاب توضيح مي‌دهد كه انسان چگونه مي‌تواند برتري‌هاي خويش را در تمام زمينه‌هاي روحي، احساسي، جسماني، اجتماعي، معنوي و مادي نشان دهد. در كتاب حاضر به رابطة مستقيم آموزش و يادگيري با عمل و رفتار توجه بسيار شده و مطالعة آن سبب مي‌شود به جاي اينكه كاستي‌هاي خود را با ملامت اين و آن توجيه كنيم، زندگي اردك‌وار خود را رها كرده، با پذيرش مسئوليت‌هاي زندگي، تن به ماجرا بسپاريم و با اتكا به ضمير برتر خويش، در پي جايگاهي رفيع باشيم.

نام

تاریخ ۱۸:۵۱ ۹۹.۰۴.۱۹

امتیاز


0px
0px
 • نکاتی درباره ی فلسفه من
 • شخصیت برتر خویش را اشکار کنید
 • مفهوم کمال فردی
 • الگوهای پانصد شرکت موفق
 • تمرین
 • چگونه کعبه ی آمال خود را بسازیم
 • شما چه رسالتی دارید؟
 • چگونه رسالت خود را تعیین کنیم
 • تمرین
 • نقش ارزش ها در زندگی
 • نقش ارزش ها در موفقیت شرکت ها
 • سلسله مراتب ارزشها
 • تفسیر ارزشها
 • تمرین
 • راهی میان بر به سوی کمال فردی
 • پنج گام اساسی برای هدف گذاری موثر(مدل پنج گام Smart)
 • ۱ اهداف خود را دقیق و روشن بیان کنید
 • ۲ انگیزه هدف هایتان را مشخص کنید
 • ۳ در انتخاب هدفها واقع بین باشید
 • ۴ هدفهای عمده واساسی زندگی خود را تعیین کنید
 • ۵ هدف ها باید قابل پیگیری باشند
 • نیروی تخیل ابزاری سریع برای رسیدن به هدف
 • تمرین
 • گردونه کمال شما
 • نابرده رنج گنج میسر نمی شود(مدل پنج گامprice)
 • ۱ مشخص کردن چارچوب دقیق عملکردیارفتار
 • ۲ ثبت ویادداشت عملکردیارفتار
 • ۳ سهیم کردن دیگران
 • ۴ هدایت و راهنمایی
 • ۵ ارزیابی
 • خودسنجی:شناخت وغلبه برموانع
 • ۱ مستقیم وکار ازموده
 • ۲ مبتدی و مشتاق
 • ۳ سرخورده وناامید
 • ۴ کارازموده و مردد
 • تمرین
 • اصلاح مسیر به سوی کمال (مدل چهارگام PACT)
 • ۱ دورنگری
 • ۲ ازادی عمل
 • ۳ رابطه
 • ۴ هم اوایی جسم
 • تمرین
 • مفهوم تغییردر عصر موفقیت های انی
 • ۱ تغییر در دانش و اگاهی
 • ۲ تغییر در دیدگاه
 • ۳ تغییر در رفتار
 • هفت قدم جادویی برای تغییر رفتار
 • گام نخست:برهم زدن الگوهای فکری
 • گام دوم:برانچه از دست می دهید متاسف باشبد
 • گام سوم:احساس تنهایی
 • گام چهارم:تغییرات محدودی را برگزینید
 • گام پنجم:توجه به منابع و امکانات
 • گام ششم:امادگی افراد متفاوت است
 • گام هفتم:بازگشت به عادات قبلی
 • تمرین
 • با نیت خیر رفتار کنید
 • تدابیری برای یکرنگی ظاهروباطن
 • دفترچه ویژه
 • کد اخلاق ورفتار
 • نیایش صبحگاهی
 • بازبینی اخلاقی
 • تمرین
 • اسباب سفربه سوی کمال فردی(مدل چهارگامhelp)
 • ۱ حس شوخ طبعی
 • ۲ خود باوری
 • ۳ توانایی گوش کردن
 • ۴ تحسین کردن
 • تمرین
 • مسئولیت زندگی خودرا به گردن بگیرید(مدل سه گامABC)
 • ملاقات با دالایی لاما
 • باورهای من
 • انسان در انتخاب باورهای مثبت مختار است
 • تاکسی سواری در نیویورک
 • نیروهایتان را متمرکز کنید
 • تمرین
 • به تعهدات خود پای بند باشید(مدل پنج گامp)
 • تفاوت علاقه والزام
 • همگام با گردونه کمال
 • پایان پیام اغاز سفر
 • تمرین
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: سیری در کمال فردی/ کنت بلانچارد
مترجم: محمدرضا آل یاسین
شابک: ۲-۰۰-۶۵۳۸-۹۶۴
 • نکاتی درباره ی فلسفه من
 • شخصیت برتر خویش را اشکار کنید
 • مفهوم کمال فردی
 • الگوهای پانصد شرکت موفق
 • تمرین
 • چگونه کعبه ی آمال خود را بسازیم
 • شما چه رسالتی دارید؟
 • چگونه رسالت خود را تعیین کنیم
 • تمرین
 • نقش ارزش ها در زندگی
 • نقش ارزش ها در موفقیت شرکت ها
 • سلسله مراتب ارزشها
 • تفسیر ارزشها
 • تمرین
 • راهی میان بر به سوی کمال فردی
 • پنج گام اساسی برای هدف گذاری موثر(مدل پنج گام Smart)
 • ۱ اهداف خود را دقیق و روشن بیان کنید
 • ۲ انگیزه هدف هایتان را مشخص کنید
 • ۳ در انتخاب هدفها واقع بین باشید
 • ۴ هدفهای عمده واساسی زندگی خود را تعیین کنید
 • ۵ هدف ها باید قابل پیگیری باشند
 • نیروی تخیل ابزاری سریع برای رسیدن به هدف
 • تمرین
 • گردونه کمال شما
 • نابرده رنج گنج میسر نمی شود(مدل پنج گامprice)
 • ۱ مشخص کردن چارچوب دقیق عملکردیارفتار
 • ۲ ثبت ویادداشت عملکردیارفتار
 • ۳ سهیم کردن دیگران
 • ۴ هدایت و راهنمایی
 • ۵ ارزیابی
 • خودسنجی:شناخت وغلبه برموانع
 • ۱ مستقیم وکار ازموده
 • ۲ مبتدی و مشتاق
 • ۳ سرخورده وناامید
 • ۴ کارازموده و مردد
 • تمرین
 • اصلاح مسیر به سوی کمال (مدل چهارگام PACT)
 • ۱ دورنگری
 • ۲ ازادی عمل
 • ۳ رابطه
 • ۴ هم اوایی جسم
 • تمرین
 • مفهوم تغییردر عصر موفقیت های انی
 • ۱ تغییر در دانش و اگاهی
 • ۲ تغییر در دیدگاه
 • ۳ تغییر در رفتار
 • هفت قدم جادویی برای تغییر رفتار
 • گام نخست:برهم زدن الگوهای فکری
 • گام دوم:برانچه از دست می دهید متاسف باشبد
 • گام سوم:احساس تنهایی
 • گام چهارم:تغییرات محدودی را برگزینید
 • گام پنجم:توجه به منابع و امکانات
 • گام ششم:امادگی افراد متفاوت است
 • گام هفتم:بازگشت به عادات قبلی
 • تمرین
 • با نیت خیر رفتار کنید
 • تدابیری برای یکرنگی ظاهروباطن
 • دفترچه ویژه
 • کد اخلاق ورفتار
 • نیایش صبحگاهی
 • بازبینی اخلاقی
 • تمرین
 • اسباب سفربه سوی کمال فردی(مدل چهارگامhelp)
 • ۱ حس شوخ طبعی
 • ۲ خود باوری
 • ۳ توانایی گوش کردن
 • ۴ تحسین کردن
 • تمرین
 • مسئولیت زندگی خودرا به گردن بگیرید(مدل سه گامABC)
 • ملاقات با دالایی لاما
 • باورهای من
 • انسان در انتخاب باورهای مثبت مختار است
 • تاکسی سواری در نیویورک
 • نیروهایتان را متمرکز کنید
 • تمرین
 • به تعهدات خود پای بند باشید(مدل پنج گامp)
 • تفاوت علاقه والزام
 • همگام با گردونه کمال
 • پایان پیام اغاز سفر
 • تمرین
 • نکاتی درباره ی فلسفه من
 • شخصیت برتر خویش را اشکار کنید
 • مفهوم کمال فردی
 • الگوهای پانصد شرکت موفق
 • تمرین
 • چگونه کعبه ی آمال خود را بسازیم
 • شما چه رسالتی دارید؟
 • چگونه رسالت خود را تعیین کنیم
 • تمرین
 • نقش ارزش ها در زندگی
 • نقش ارزش ها در موفقیت شرکت ها
 • سلسله مراتب ارزشها
 • تفسیر ارزشها
 • تمرین
 • راهی میان بر به سوی کمال فردی
 • پنج گام اساسی برای هدف گذاری موثر(مدل پنج گام Smart)
 • ۱ اهداف خود را دقیق و روشن بیان کنید
 • ۲ انگیزه هدف هایتان را مشخص کنید
 • ۳ در انتخاب هدفها واقع بین باشید
 • ۴ هدفهای عمده واساسی زندگی خود را تعیین کنید
 • ۵ هدف ها باید قابل پیگیری باشند
 • نیروی تخیل ابزاری سریع برای رسیدن به هدف
 • تمرین
 • گردونه کمال شما
 • نابرده رنج گنج میسر نمی شود(مدل پنج گامprice)
 • ۱ مشخص کردن چارچوب دقیق عملکردیارفتار
 • ۲ ثبت ویادداشت عملکردیارفتار
 • ۳ سهیم کردن دیگران
 • ۴ هدایت و راهنمایی
 • ۵ ارزیابی
 • خودسنجی:شناخت وغلبه برموانع
 • ۱ مستقیم وکار ازموده
 • ۲ مبتدی و مشتاق
 • ۳ سرخورده وناامید
 • ۴ کارازموده و مردد
 • تمرین
 • اصلاح مسیر به سوی کمال (مدل چهارگام PACT)
 • ۱ دورنگری
 • ۲ ازادی عمل
 • ۳ رابطه
 • ۴ هم اوایی جسم
 • تمرین
 • مفهوم تغییردر عصر موفقیت های انی
 • ۱ تغییر در دانش و اگاهی
 • ۲ تغییر در دیدگاه
 • ۳ تغییر در رفتار
 • هفت قدم جادویی برای تغییر رفتار
 • گام نخست:برهم زدن الگوهای فکری
 • گام دوم:برانچه از دست می دهید متاسف باشبد
 • گام سوم:احساس تنهایی
 • گام چهارم:تغییرات محدودی را برگزینید
 • گام پنجم:توجه به منابع و امکانات
 • گام ششم:امادگی افراد متفاوت است
 • گام هفتم:بازگشت به عادات قبلی
 • تمرین
 • با نیت خیر رفتار کنید
 • تدابیری برای یکرنگی ظاهروباطن
 • دفترچه ویژه
 • کد اخلاق ورفتار
 • نیایش صبحگاهی
 • بازبینی اخلاقی
 • تمرین
 • اسباب سفربه سوی کمال فردی(مدل چهارگامhelp)
 • ۱ حس شوخ طبعی
 • ۲ خود باوری
 • ۳ توانایی گوش کردن
 • ۴ تحسین کردن
 • تمرین
 • مسئولیت زندگی خودرا به گردن بگیرید(مدل سه گامABC)
 • ملاقات با دالایی لاما
 • باورهای من
 • انسان در انتخاب باورهای مثبت مختار است
 • تاکسی سواری در نیویورک
 • نیروهایتان را متمرکز کنید
 • تمرین
 • به تعهدات خود پای بند باشید(مدل پنج گامp)
 • تفاوت علاقه والزام
 • همگام با گردونه کمال
 • پایان پیام اغاز سفر
 • تمرین
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00