اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران جلد اول Jewish and Persian Zeralsaran, British and Iranian colonialism Volume I
۱۸۳۱


نویسنده این مجموعه ۵ جلدی درباره عنوان و محتوای آن چنین گفته است:
عنوان «زرسالاران يهودی و پارسی، استعمار بريتانيا و ايران» را برای کتابم انتخاب کرده‌ام تا محتوای اثر را منتقل کند. واژه زرسالاری را در همان معنايی به كار برده‌ام كه در نوشتار سياسی معاصر غرب از مفهوم «پلوتوكراسی» فهميده مي‌شود. در اين پژوهش زرسالاری دنيای امروز را دارای ساختاری دودماني يافته‌ام و لذا از آن با عنوان اليگارشی زرسالار نيز ياد كرده‌ام. در كاربرد واژه اليگارشی (به معنای نخبه‌سالاری دودمانی)، در عدم استفاده از  معادل فارسی آن، تعمد داشته‌ام زيرا به گمان اينجانب معادل‌های فارسی گويای تمامی مختصات و ابعاد آن پديده‌ای نيست كه با اين مفهوم شناخته میشود.
در متن كتاب، درباره اين پديده و سير بغرنج و طولاني پيدايش و تطور آن به تفصيل سخن گفته‌ام. خلاصه كلام اين كه بر بنياد سنن و ميراث دوران جنگ‌های صليبی، در سده‌های شانزدهم تا نوزدهم ميلادی اتحاديه‌ای از خاندان‌های شريك و درگير درغارتگری‌های ماورا بحار در غرب و مركز اروپا شكل گرفت. همين مجموعه بود كه زمام امور كمپانی هند شرقی بريتانيا را در دست داشت و در سده نوزدهم بزرگترين امپراتوری مستعمراتی تاريخ معاصر را بنياد نهاد.
نگارنده در پژوهش حاضر از روشي بهره برد كه تبارشناسي ناميده می‌شود. اين روش برای ما ناشناخته نيست؛ همان دانش ارجمندی است كه با نام‌هايی چون «علم‌الانساب» و «علم‌الرجال» در ايران پيشينه طولانی دارد و در گذشته يكی از بنيان‌های استوار تاريخ‌نگاری ما را تشكيل می‌داد. تبارشناسی امروزه  براي پژوهش در زمينه ايلات، عشاير و تمامی جوامع دارای ساختار قبيله‌ای كاربرد گسترده‌ای دارد و از پايه‌های دانش مردم‌شناسی به شمار می‌رود. اين روش در تحليل تحولات تاريخ معاصر نيز دارای كارايی جدی است.

نام

تاریخ ۱۹:۰۶ ۹۹.۰۴.۲۶

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه
 • ۱. غارتگری ماوراء بحار و تمدن جدید غرب
 • پرتغالی ها در شرق
 • مأموریت واسکو داگاما
 • مهاجمان اروپایی و بازرگانان مسلمان
 • آغازی خونین
 • "آرمان های صلیبی" یا "تجارت ماوراء بحار"؟
 • "تجارت ماوراء بحار"؛ تهاجم و ستیز
 • تب طلا و افسون شرق
 • انگلیسی ها و عصر الیزابت
 • در جستجوی مشرق زمین
 • نخستین تکاپوهای کمپانی هند شرقی
 • اروپاییان و "تجارت شرق"
 • استعمار اروپایی و هند اسلامی
 • بابر و "عصر زرین" هند
 • اکبر و "حکومت قانون"
 • جهانگیر و پرتغالی ها
 • شاه جهان و شکوه هند
 • اورنگ زیب و اقتدار هند
 • انگلیسی ها در هند
 • استقرار در بمبئی
 • نخستین جنگ بریتانیا در شرق
 • شیواجی و فرجام سرزمین دکن
 • سیک ها و "دولت خلسه" در پنجاب
 • انگلیسی ها و راهزنی دریایی
 • انحطاط و فروپاشی دولت گورکانی
 • آغاز امپراطوری بریتانیا در شرق
 • ایران و انقلاب ۱۸۵۷ هند
 • استعمار و فرایند نوزایی در هند
 • رازهای تمدن جدید غرب
 • "پلانتوکراسی" و تجارت جهانی برده
 • "تجارت" شرق و "انقلاب صنعتی"
 • انقلاب در ساختار اجتماعی غرب
 • "رنسانس"، آرمان های صلیبی و لیبرالیسم
 • راز سلطه استعماری غرب
 • "غارت" و "توسعه یافتگی"
 • ۲. یهودیان و الیگارشی یهودی
 • آغاز و پایان بنی اسرائیل
 • خاستگاه آرامی
 • پیشینه کنهانی و ظهور دولت یهود
 • اشرافیت یهود و دولت افرائیم
 • یهودیان و انهدام بنی اسرائیل
 • تکوین و پیدایش "قوم یهود"
 • "تبعید بابل"؛ از افسانه تا واقعیت
 • عزرای کاتب و حکومت کاهنان
 • اشرافیت یهود و امپراطوری روم
 • الیگارشی حاخامی و یهودیت جدید
 • آئین موسی؛ کاهنان و مردم
 • بنیادهای ظهور الیگارشی حاخامی
 • الیگارشی حاخامی و انقلاب مسیحیت
 • یهودا ناسی و یهودیت جدید
 • حاخام ها، بین النهرین و "تلمود"
 • الیگارشی یهودی و ایران
 • یهودیان، جهان اسلام و بغداد
 • یهودیان، جهان اسلام و اندلس
 • فهرست اعلام
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران جلد اول (غارتگری ماورا بحار و تمدن جدید غرب، یهودیان و الیگارشی یهودی)/ عبدالله شهبازی
سال چاپ: ۱۳۷۷
نوبت چاپ: اول
شابک: ۵-۰-۹۰۰۷۱-۹۶۴
 • مقدمه
 • ۱. غارتگری ماوراء بحار و تمدن جدید غرب
 • پرتغالی ها در شرق
 • مأموریت واسکو داگاما
 • مهاجمان اروپایی و بازرگانان مسلمان
 • آغازی خونین
 • "آرمان های صلیبی" یا "تجارت ماوراء بحار"؟
 • "تجارت ماوراء بحار"؛ تهاجم و ستیز
 • تب طلا و افسون شرق
 • انگلیسی ها و عصر الیزابت
 • در جستجوی مشرق زمین
 • نخستین تکاپوهای کمپانی هند شرقی
 • اروپاییان و "تجارت شرق"
 • استعمار اروپایی و هند اسلامی
 • بابر و "عصر زرین" هند
 • اکبر و "حکومت قانون"
 • جهانگیر و پرتغالی ها
 • شاه جهان و شکوه هند
 • اورنگ زیب و اقتدار هند
 • انگلیسی ها در هند
 • استقرار در بمبئی
 • نخستین جنگ بریتانیا در شرق
 • شیواجی و فرجام سرزمین دکن
 • سیک ها و "دولت خلسه" در پنجاب
 • انگلیسی ها و راهزنی دریایی
 • انحطاط و فروپاشی دولت گورکانی
 • آغاز امپراطوری بریتانیا در شرق
 • ایران و انقلاب ۱۸۵۷ هند
 • استعمار و فرایند نوزایی در هند
 • رازهای تمدن جدید غرب
 • "پلانتوکراسی" و تجارت جهانی برده
 • "تجارت" شرق و "انقلاب صنعتی"
 • انقلاب در ساختار اجتماعی غرب
 • "رنسانس"، آرمان های صلیبی و لیبرالیسم
 • راز سلطه استعماری غرب
 • "غارت" و "توسعه یافتگی"
 • ۲. یهودیان و الیگارشی یهودی
 • آغاز و پایان بنی اسرائیل
 • خاستگاه آرامی
 • پیشینه کنهانی و ظهور دولت یهود
 • اشرافیت یهود و دولت افرائیم
 • یهودیان و انهدام بنی اسرائیل
 • تکوین و پیدایش "قوم یهود"
 • "تبعید بابل"؛ از افسانه تا واقعیت
 • عزرای کاتب و حکومت کاهنان
 • اشرافیت یهود و امپراطوری روم
 • الیگارشی حاخامی و یهودیت جدید
 • آئین موسی؛ کاهنان و مردم
 • بنیادهای ظهور الیگارشی حاخامی
 • الیگارشی حاخامی و انقلاب مسیحیت
 • یهودا ناسی و یهودیت جدید
 • حاخام ها، بین النهرین و "تلمود"
 • الیگارشی یهودی و ایران
 • یهودیان، جهان اسلام و بغداد
 • یهودیان، جهان اسلام و اندلس
 • فهرست اعلام
 • مقدمه
 • ۱. غارتگری ماوراء بحار و تمدن جدید غرب
 • پرتغالی ها در شرق
 • مأموریت واسکو داگاما
 • مهاجمان اروپایی و بازرگانان مسلمان
 • آغازی خونین
 • "آرمان های صلیبی" یا "تجارت ماوراء بحار"؟
 • "تجارت ماوراء بحار"؛ تهاجم و ستیز
 • تب طلا و افسون شرق
 • انگلیسی ها و عصر الیزابت
 • در جستجوی مشرق زمین
 • نخستین تکاپوهای کمپانی هند شرقی
 • اروپاییان و "تجارت شرق"
 • استعمار اروپایی و هند اسلامی
 • بابر و "عصر زرین" هند
 • اکبر و "حکومت قانون"
 • جهانگیر و پرتغالی ها
 • شاه جهان و شکوه هند
 • اورنگ زیب و اقتدار هند
 • انگلیسی ها در هند
 • استقرار در بمبئی
 • نخستین جنگ بریتانیا در شرق
 • شیواجی و فرجام سرزمین دکن
 • سیک ها و "دولت خلسه" در پنجاب
 • انگلیسی ها و راهزنی دریایی
 • انحطاط و فروپاشی دولت گورکانی
 • آغاز امپراطوری بریتانیا در شرق
 • ایران و انقلاب ۱۸۵۷ هند
 • استعمار و فرایند نوزایی در هند
 • رازهای تمدن جدید غرب
 • "پلانتوکراسی" و تجارت جهانی برده
 • "تجارت" شرق و "انقلاب صنعتی"
 • انقلاب در ساختار اجتماعی غرب
 • "رنسانس"، آرمان های صلیبی و لیبرالیسم
 • راز سلطه استعماری غرب
 • "غارت" و "توسعه یافتگی"
 • ۲. یهودیان و الیگارشی یهودی
 • آغاز و پایان بنی اسرائیل
 • خاستگاه آرامی
 • پیشینه کنهانی و ظهور دولت یهود
 • اشرافیت یهود و دولت افرائیم
 • یهودیان و انهدام بنی اسرائیل
 • تکوین و پیدایش "قوم یهود"
 • "تبعید بابل"؛ از افسانه تا واقعیت
 • عزرای کاتب و حکومت کاهنان
 • اشرافیت یهود و امپراطوری روم
 • الیگارشی حاخامی و یهودیت جدید
 • آئین موسی؛ کاهنان و مردم
 • بنیادهای ظهور الیگارشی حاخامی
 • الیگارشی حاخامی و انقلاب مسیحیت
 • یهودا ناسی و یهودیت جدید
 • حاخام ها، بین النهرین و "تلمود"
 • الیگارشی یهودی و ایران
 • یهودیان، جهان اسلام و بغداد
 • یهودیان، جهان اسلام و اندلس
 • فهرست اعلام
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00