اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
روش های نمونه برداری در جنگل Forest sampling methods
۱۶۰۴
- - - - -
۰ از ۱۰ فصل


نام

تاریخ ۰۴:۳۴ ۹۹.۰۵.۲۱

امتیاز


0px
0px
 • فصل اول : تاریخچه نمونه برداری در جنگل
 • کلیات
 • زمینه های تاریخی نظریهً نمونه برداری
 • تاریخچه نمونه برداری در جنگل
 • فصل دوم :برخی از اصطلاحات و مفاهیم پایه ای در بررسی نمونه ای در جنگل
 • کلیات
 • تعریف جامعه
 • زیر جامعه
 • عنصر
 • حجم جامعه
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فصل اول : تاریخچه نمونه برداری در جنگل
 • کلیات
 • زمینه های تاریخی نظریهً نمونه برداری
 • تاریخچه نمونه برداری در جنگل
 • فصل دوم :برخی از اصطلاحات و مفاهیم پایه ای در بررسی نمونه ای در جنگل
 • کلیات
 • تعریف جامعه
 • زیر جامعه
 • عنصر
 • حجم جامعه
 • فصل اول : تاریخچه نمونه برداری در جنگل
 • فصل دوم :برخی از اصطلاحات و مفاهیم پایه ای در بررسی نمونه ای در جنگل
 • فصل اول : تاریخچه نمونه برداری در جنگل
 • کلیات
 • زمینه های تاریخی نظریهً نمونه برداری
 • تاریخچه نمونه برداری در جنگل
 • فصل دوم :برخی از اصطلاحات و مفاهیم پایه ای در بررسی نمونه ای در جنگل
 • کلیات
 • تعریف جامعه
 • زیر جامعه
 • عنصر
 • حجم جامعه
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00