اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
روش های عددی در جبر خطی Numerical Methods in Linear Algebra
۱۶۵۵
- - - - -
۰ از ۱۰ فصل


نام

تاریخ ۰۵:۳۹ ۹۹.۰۵.۲۱

امتیاز


0px
0px
 • مروری بر پیش نیازها
 • مفاهیم اولیه
 • منشاء ظهور چند مساًلهً اساسی در جبر خطی
 • تمرین های فصل 1
 • فضاهای ضرب داخلی و نرم دار
 • ضرب داخلی و نرم
 • نرم طبیعی
 • معادل بودن نرم ها
 • پایهً یکامتعامد
 • تمرین های فصل 2
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • مروری بر پیش نیازها
 • مفاهیم اولیه
 • منشاء ظهور چند مساًلهً اساسی در جبر خطی
 • تمرین های فصل 1
 • فضاهای ضرب داخلی و نرم دار
 • ضرب داخلی و نرم
 • نرم طبیعی
 • معادل بودن نرم ها
 • پایهً یکامتعامد
 • تمرین های فصل 2
 • مروری بر پیش نیازها
 • فضاهای ضرب داخلی و نرم دار
 • مروری بر پیش نیازها
 • مفاهیم اولیه
 • منشاء ظهور چند مساًلهً اساسی در جبر خطی
 • تمرین های فصل 1
 • فضاهای ضرب داخلی و نرم دار
 • ضرب داخلی و نرم
 • نرم طبیعی
 • معادل بودن نرم ها
 • پایهً یکامتعامد
 • تمرین های فصل 2
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00