اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
حکایت دولت و فرزانگی The story of the government and wisdom
۱۵۰۸
۰ از ۳۱ فصل


نام

تاریخ ۱۹:۵۹ ۹۹.۰۴.۱۹

امتیاز


0px
0px
 • فصل اول
 • گفتگوی مرد جوان با عموی ثروتمندش
 • فصل دوم
 • دیدار مرد جوان با باغبان پیر
 • فصل سوم
 • آموزش به مرد جوان در اهمیت خطرات و غنیمت شمردن فرصت‌ها
 • فصل چهارم
 • زندانی شدن مرد جوان
 • فصل پنجم
 • درس ایمان به مرد جوان
 • فصل ششم
 • آموزش تمرکز داشتن روی هدف به مرد جوان
 • فصل هفتم
 • آموزش اهمیت تصویری که از خود دارید
 • فصل هشتم
 • آموزش اهمیت تاثیر کلام به مرد جوان
 • فصل نهم
 • اولین معرفی قلب گل سرخ به مرد جوان
 • فصل دهم
 • آموزش مهارت غلبه بر ضمیر ناخودآگاه به مرد جوان
 • فصل یازدهم
 • گفتگو درباره ارقام و قواعد آنها با مرد جوان
 • فصل دوازدهم
 • تحصیل سعادت و زندگی
 • فصل سیزدهم
 • آموختن ابراز خواسته‌ها در زندگی
 • فصل چهاردهم
 • پی بردن به راز باغ گل سرخ
 • فصل پانزدهم
 • زمان خداحافظی مرد جوان از ثروتمند آنی
 • سرانجام
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فصل اول
 • گفتگوی مرد جوان با عموی ثروتمندش
 • فصل دوم
 • دیدار مرد جوان با باغبان پیر
 • فصل سوم
 • آموزش به مرد جوان در اهمیت خطرات و غنیمت شمردن فرصت‌ها
 • فصل چهارم
 • زندانی شدن مرد جوان
 • فصل پنجم
 • درس ایمان به مرد جوان
 • فصل ششم
 • آموزش تمرکز داشتن روی هدف به مرد جوان
 • فصل هفتم
 • آموزش اهمیت تصویری که از خود دارید
 • فصل هشتم
 • آموزش اهمیت تاثیر کلام به مرد جوان
 • فصل نهم
 • اولین معرفی قلب گل سرخ به مرد جوان
 • فصل دهم
 • آموزش مهارت غلبه بر ضمیر ناخودآگاه به مرد جوان
 • فصل یازدهم
 • گفتگو درباره ارقام و قواعد آنها با مرد جوان
 • فصل دوازدهم
 • تحصیل سعادت و زندگی
 • فصل سیزدهم
 • آموختن ابراز خواسته‌ها در زندگی
 • فصل چهاردهم
 • پی بردن به راز باغ گل سرخ
 • فصل پانزدهم
 • زمان خداحافظی مرد جوان از ثروتمند آنی
 • سرانجام
صداپیشه : دنیا اکبری زاده
صدابردار ومیکس :فرهاد دودانگه
طرح جلد :نصارمطرقی
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
 • فصل هفتم
 • فصل هشتم
 • فصل نهم
 • فصل دهم
 • فصل یازدهم
 • فصل دوازدهم
 • فصل سیزدهم
 • فصل چهاردهم
 • فصل پانزدهم
 • فصل اول
 • گفتگوی مرد جوان با عموی ثروتمندش
 • فصل دوم
 • دیدار مرد جوان با باغبان پیر
 • فصل سوم
 • آموزش به مرد جوان در اهمیت خطرات و غنیمت شمردن فرصت‌ها
 • فصل چهارم
 • زندانی شدن مرد جوان
 • فصل پنجم
 • درس ایمان به مرد جوان
 • فصل ششم
 • آموزش تمرکز داشتن روی هدف به مرد جوان
 • فصل هفتم
 • آموزش اهمیت تصویری که از خود دارید
 • فصل هشتم
 • آموزش اهمیت تاثیر کلام به مرد جوان
 • فصل نهم
 • اولین معرفی قلب گل سرخ به مرد جوان
 • فصل دهم
 • آموزش مهارت غلبه بر ضمیر ناخودآگاه به مرد جوان
 • فصل یازدهم
 • گفتگو درباره ارقام و قواعد آنها با مرد جوان
 • فصل دوازدهم
 • تحصیل سعادت و زندگی
 • فصل سیزدهم
 • آموختن ابراز خواسته‌ها در زندگی
 • فصل چهاردهم
 • پی بردن به راز باغ گل سرخ
 • فصل پانزدهم
 • زمان خداحافظی مرد جوان از ثروتمند آنی
 • سرانجام
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00