اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری The rights of the people and the client in the administrative system
۱۹۳۹
- - - - -
۰ از ۱ فصل


تکریم
معنی ومفهوم کلمه تکریم درمنابع مختلف به شرح ذیل می باشد:
* مفهوم تکریم درلغت به معنی پاسداشت ، گرامی داشتن، نیک گرامی کردن ،تنزیه کردن ازمعایب ، تنزیه وتعظیم ،کریم گفتن کسی را،تعظیم توقیر وحرمت واحترام وتحیت وتسلیم می باشدو واژه های همانند تکریم کردن به معنی تکریم کردن گرامی داشتن ،حرمت کردن،احترام کردن ومنزه داشتن است.
* مفهوم تکریم درلغت به معنای منزه داشتن وحرمت نگه داشتن وگرامی داشتن است در اصطلاح معنای تکریم این است که رفتار افراد جامعه نسبت به هم یا مسئولان جامعه نسبت به افراد بگونه ای باشد که حرمت افراد رعایت گردد
دراین راستا تکریم،پاسداشت وحمایت از ارباب رجوع ها درحوزه های مختلف کشوری امری بسیار مهم وموثر ارزیابی کرد.
* محبت وتکریم به معنی دوست داشتن کسی وتکریم به معنی حب ذات ودوست داشتن خود است، به طوری که اگر محبت از جانب دیگران به فرد ابراز شود ،موجب احساس رضایت وخشنودی او می گردد.از ویژگی های انسان باکرامت وبا محبت می توان به بخشنده وقدردان محبت های دیگران ، به عهد خود وفا کردن، جواب بدی را باخوبی دادن، درخواست نکردن چیزی از دیگران وارزش های انسانی خودرا محترم شمردن اشاره نمود.

و..........

نام

تاریخ ۱۲:۰۰ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
  • تکریم ارباب رجوع
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
  • تکریم ارباب رجوع
  • تکریم ارباب رجوع
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00