اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری The rights of the people and the client in the administrative system
- - - - -
۰ از ۱ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

تکریم
معنی ومفهوم کلمه تکریم درمنابع مختلف به شرح ذیل می باشد:
* مفهوم تکریم درلغت به معنی پاسداشت ، گرامی داشتن، نیک گرامی کردن ،تنزیه کردن ازمعایب ، تنزیه وتعظیم ،کریم گفتن کسی را،تعظیم توقیر وحرمت واحترام وتحیت وتسلیم می باشدو واژه های همانند تکریم کردن به معنی تکریم کردن گرامی داشتن ،حرمت کردن،احترام کردن ومنزه داشتن است.
* مفهوم تکریم درلغت به معنای منزه داشتن وحرمت نگه داشتن وگرامی داشتن است در اصطلاح معنای تکریم این است که رفتار افراد جامعه نسبت به هم یا مسئولان جامعه نسبت به افراد بگونه ای باشد که حرمت افراد رعایت گردد
دراین راستا تکریم،پاسداشت وحمایت از ارباب رجوع ها درحوزه های مختلف کشوری امری بسیار مهم وموثر ارزیابی کرد.
* محبت وتکریم به معنی دوست داشتن کسی وتکریم به معنی حب ذات ودوست داشتن خود است، به طوری که اگر محبت از جانب دیگران به فرد ابراز شود ،موجب احساس رضایت وخشنودی او می گردد.از ویژگی های انسان باکرامت وبا محبت می توان به بخشنده وقدردان محبت های دیگران ، به عهد خود وفا کردن، جواب بدی را باخوبی دادن، درخواست نکردن چیزی از دیگران وارزش های انسانی خودرا محترم شمردن اشاره نمود.

و..........

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

  • تکریم ارباب رجوع


فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۰۴:۱۲ ۹۸.۰۹.۲۱

امتیاز

0