اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
حقوق شهروندی Citizenship rights
۱۹۸۹
- - - - -
۰ از ۵ فصل


شهروندی  همانطور که روشن است از مشتقات شهر  است. شهروندی را قالب پیشرفته «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان ، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقا یافته‌اند...

نام

تاریخ ۱۹:۵۸ ۹۹.۰۴.۱۹

امتیاز


0px
0px
 • مفاهیم اولیه حقوق شهروندی
 • اهداف حقوق شهروندی
 • تاریخچه حقوق شهروندی
 • بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در اسلام و غرب
 • منابع قانونی حقوق شهروندی
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • مفاهیم اولیه حقوق شهروندی
 • اهداف حقوق شهروندی
 • تاریخچه حقوق شهروندی
 • بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در اسلام و غرب
 • منابع قانونی حقوق شهروندی
 • مفاهیم اولیه حقوق شهروندی
 • اهداف حقوق شهروندی
 • تاریخچه حقوق شهروندی
 • بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در اسلام و غرب
 • منابع قانونی حقوق شهروندی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00