اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
حرف های غوره Ghoras words
۱۷۷۶
- - - - -
۰ از ۴۱ فصل


حرف‌های غوره از دیگر گزیده گفتارهایی است که در دو بخش نگاشته شده‌اند: بخش نخست مشتمل بر دنیاها و پروازهاست که حاصل تجارب نگارنده از اجتماع و طبیعت بوده است و بخش دوم حاوی گفتارهایی ادبی – اجتماعی است که در  دهه ۸۰ در قالبی ژورنالیستی- تحلیلی برای روزنامه‌های ایران نگاشته شده‌اند.

نام

تاریخ ۱۹:۴۷ ۹۹.۰۴.۱۹

امتیاز


0px
0px
 • سرآغاز
 • دنیاها و پروازها (پرواز به دنیای شادی)
 • پرواز در دنیای غم
 • پرواز به دنیای شکست
 • پرواز به دنیای پیروزی
 • پرواز به دنیای ثروت
 • پرواز به دنیای فقر
 • پرواز به دنیای قلم
 • پرواز به دنیای سیاست
 • پرواز به دنیای صداقت
 • پرواز به دنیای دروغ
 • پرواز به دنیای اعتیاد
 • پرواز به دنیای امید
 • پرواز به دنیای ناامیدی
 • پرواز به دنیای زندگی
 • پرواز به دنیای مرگ
 • پرواز به دنیای بی دنیاها
 • پرواز به دنیای عرفان
 • پرواز به دنیای عشق
 • پرواز به دنیای عقل
 • پرواز به دنیای شعر (خیال)
 • پرواز به دنیای توهّم
 • گفتارهای اجتماعی – ادبی(آبستن هنر فرهنگ ، آبَشتَن هنر فرهنگ است.)
 • زندگي ، اراده می خواهد؟
 • برای آرزو یا بدنبال آرزو
 • صبر و ظفر دوستی دیرینه
 • برخورد تمدن‌ها یا گفتگوی تمدن‌ها
 • ظرف‌ها و مظروف‌ها
 • برآمدی بر گفتمان شهرت
 • نقدی بر کتاب « این خانه واژه‌های نسوزی دارد»
 • تأملی در بديه‌گویی يا بدیهه‌سرایی
 • هروئین دیو نیست، یک دشمن است.
 • برآمدی بر کتاب بلند پرواز
 • دمی با طیران آدمیّت
 • آخرین اثر امین پور در یک نگاه
 • واژه‌ها چه می‌گویند
 • سیری در دنیای حسادت
 • تأملی در دو مقوله‌ی تصمیم و انتخاب
 • مروری بر تاریخ لرستان (منطقه‌اي كه مي‌تواند قطب گردشگري باشد)
 • برآمدی بر کتاب دارکوب
 • نگاهی به مقوله‌ی مرگ
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: حرفهای غوره/عابدین پاپی
طراح جلد: نصار مطرقی
شابک: ۸-۰۴-۷۰۵۸-۶۲۲-۹۷۸
 • سرآغاز
 • دنیاها و پروازها (پرواز به دنیای شادی)
 • پرواز در دنیای غم
 • پرواز به دنیای شکست
 • پرواز به دنیای پیروزی
 • پرواز به دنیای ثروت
 • پرواز به دنیای فقر
 • پرواز به دنیای قلم
 • پرواز به دنیای سیاست
 • پرواز به دنیای صداقت
 • پرواز به دنیای دروغ
 • پرواز به دنیای اعتیاد
 • پرواز به دنیای امید
 • پرواز به دنیای ناامیدی
 • پرواز به دنیای زندگی
 • پرواز به دنیای مرگ
 • پرواز به دنیای بی دنیاها
 • پرواز به دنیای عرفان
 • پرواز به دنیای عشق
 • پرواز به دنیای عقل
 • پرواز به دنیای شعر (خیال)
 • پرواز به دنیای توهّم
 • گفتارهای اجتماعی – ادبی(آبستن هنر فرهنگ ، آبَشتَن هنر فرهنگ است.)
 • زندگي ، اراده می خواهد؟
 • برای آرزو یا بدنبال آرزو
 • صبر و ظفر دوستی دیرینه
 • برخورد تمدن‌ها یا گفتگوی تمدن‌ها
 • ظرف‌ها و مظروف‌ها
 • برآمدی بر گفتمان شهرت
 • نقدی بر کتاب « این خانه واژه‌های نسوزی دارد»
 • تأملی در بديه‌گویی يا بدیهه‌سرایی
 • هروئین دیو نیست، یک دشمن است.
 • برآمدی بر کتاب بلند پرواز
 • دمی با طیران آدمیّت
 • آخرین اثر امین پور در یک نگاه
 • واژه‌ها چه می‌گویند
 • سیری در دنیای حسادت
 • تأملی در دو مقوله‌ی تصمیم و انتخاب
 • مروری بر تاریخ لرستان (منطقه‌اي كه مي‌تواند قطب گردشگري باشد)
 • برآمدی بر کتاب دارکوب
 • نگاهی به مقوله‌ی مرگ
 • سرآغاز
 • دنیاها و پروازها (پرواز به دنیای شادی)
 • پرواز در دنیای غم
 • پرواز به دنیای شکست
 • پرواز به دنیای پیروزی
 • پرواز به دنیای ثروت
 • پرواز به دنیای فقر
 • پرواز به دنیای قلم
 • پرواز به دنیای سیاست
 • پرواز به دنیای صداقت
 • پرواز به دنیای دروغ
 • پرواز به دنیای اعتیاد
 • پرواز به دنیای امید
 • پرواز به دنیای ناامیدی
 • پرواز به دنیای زندگی
 • پرواز به دنیای مرگ
 • پرواز به دنیای بی دنیاها
 • پرواز به دنیای عرفان
 • پرواز به دنیای عشق
 • پرواز به دنیای عقل
 • پرواز به دنیای شعر (خیال)
 • پرواز به دنیای توهّم
 • گفتارهای اجتماعی – ادبی(آبستن هنر فرهنگ ، آبَشتَن هنر فرهنگ است.)
 • زندگي ، اراده می خواهد؟
 • برای آرزو یا بدنبال آرزو
 • صبر و ظفر دوستی دیرینه
 • برخورد تمدن‌ها یا گفتگوی تمدن‌ها
 • ظرف‌ها و مظروف‌ها
 • برآمدی بر گفتمان شهرت
 • نقدی بر کتاب « این خانه واژه‌های نسوزی دارد»
 • تأملی در بديه‌گویی يا بدیهه‌سرایی
 • هروئین دیو نیست، یک دشمن است.
 • برآمدی بر کتاب بلند پرواز
 • دمی با طیران آدمیّت
 • آخرین اثر امین پور در یک نگاه
 • واژه‌ها چه می‌گویند
 • سیری در دنیای حسادت
 • تأملی در دو مقوله‌ی تصمیم و انتخاب
 • مروری بر تاریخ لرستان (منطقه‌اي كه مي‌تواند قطب گردشگري باشد)
 • برآمدی بر کتاب دارکوب
 • نگاهی به مقوله‌ی مرگ
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00