اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
جک ولش، راه جنرال الکتریک Jack Welch, General Electric Way
۱۷۹۸
۰ از ۳۹ فصل


جک ولش، مدیر افسانه ای جنرال الکتریک، پویاترین شرکت آمریکایی که از نظر ارزش در بازار طی سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ همواره در صدر شرکتهای بزرگ جهانی قرار داشته است. در کتابی که پیش رو دارید از اسرار رهبری خود می گوید. او که به اذعان مجله "تایم" ششمین مرد با نفوذ ایالات متحده است و از جانب مجله "بیزنس ویک" نامزد مدیر قرن گردیده، در جنرال الکتریک پایه گذار انقلابی بود که از بالا آغاز شد. در نتیجه تصمیمات متحورانه وی، جنرال الکتریک در سال ۱۹۹۸ به شرکتی با ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار تبدیل گردید. جک ولش در این کتاب بیان می کند که چکونه یک رهبر موفق به استقبال تهدیدها رفته و از دل آنها فرصت هایی ناب کشف می کند! چگونه با انگیزش کارکنان لشگر جنرال الکتریک را با کارایی باورنکردنی در مسیر بهره وری شرکت رهبری کرده و با دمیدن روح ارزشهای شرکت در سراسر سازمان با چالاکی، کشتی غول پیکر جنرال الکتریک را از میان امواج سهمگین تحولات امروز به ساحل مقصود رهنمون می سازد. او که باور دارد اگر تنها به سرافرازیهای گذشته بنازد، نابود میشود، همواره چشم به آینده دارد و از هزاره سوم سخن می گوید. "جک ولش، راه جنرال الکتریک" کتابی است برای رهبرانی که می خواهند در کوران بی امان تغییرات عامل اعتلای مستمر سازمان خود باشند.

نام

تاریخ ۱۱:۱۵ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه ناشر
 • جک ولش انقلاب خود را آغاز می کند
 • بخش نخست: رهبر باشید نه مدیر
 • فصل ۱: به پیشواز دگرگونی بروید، از آن نهراسید
 • فصل ۲: از مدیریت دست بردارید، به رهبری بپردازید
 • فصل ۳: مدایرانی پرورش دهید که با شما دیدگاه مشترک دارند
 • فصل ۴: واقعیت را بپذیرید وقاطعانه عمل کنید
 • فصل۵: ساده باشید و پیام خود را با پتک بکوبید
 • بخش دوم: رساندن شرکت به رهبری بازار
 • فصل ۶: شماره ۱ یا شماره ۲ باشید، ولی عرصه خود را تنگ نکنید
 • فصل ۷: در پی جهشهای کوانتومی باشید
 • فصل ۸: آباد کنید ببندید یا بفروشید جان بخشی دوباره به "ان بی سی"
 • فصل۹: به عددها چشم ندوزید
 • فصل ۱۰: سرقت ادبی قانونی؛ فرهنگی یادگیرنده بیافرینید
 • بخش سوم: نشا سازمان بدون مرز را بر در بکوبید
 • فصل ۱۱: از مدیران زیادی دوری کنید؛ از دیوانسالاری بپرهیزید
 • فصل ۱۲: لاغر و چابک همانند یک شرکت کوچک
 • فصل ۱۳: مرزها را بگشائید
 • بخش چهارم: کارکنان را به ایجاد امتیاز رقابتی وا دارید
 • فصل ۱۴: سه رمز پیروزی: شتاب، سادگی، اعتماد به نفس
 • فصل ۱۵: همه مغزها را بکار گیرید _ همه کارکنان با احساس راحتی سخن بگویند
 • فصل ۱۶: عامل ریاست را از سازمان خود بیرون بکشید
 • فصل ۱۷: فضایی بیافرینید که در آن کارکنان با احساس راحتی سخن بگویند
 • فصل ۱۸: خود را گسترش دهید، به ستاره ها چنگ اندازید
 • بخش پنجم: برای رسیدن به رشد دو رقمی، به خدمات و جهانی شدن روی آورید
 • فصل ۱۹: کسب و کار خدماتی خود را رشد دهید، موج آینده از اینجا بر می خیزد
 • فصل ۲۰: سودآوری در خدمات مالی است
 • فصل ۲۱: جهانی بیندیشید _ تیم های جهانی و دیگر گونه تشکیل دهید
 • بخش ششم: کیفیت گرایی را در سراسر سازمان به جریان اندازید
 • فصل ۲۲: به کیفیت جان ببخشید و رویکرد به هزینه ها و شتاب در کار را مزیت رقابتی قرار دهید
 • فصل ۲۳: کیفیت آویزه گوش همه کارکنان
 • فصل ۲۴: رسیدن به کیفیت، نیازمند اندازه گیری، تحلیل، بهسازی، و پایش است
 • بخش هفتم: سختگیرترین رئیس/ ستودنی ترین مدیر در آمریکا
 • فصل۲۵: نبرد جک ولش با گرفتاریها
 • فصل ۲۶: جک ولش و نسل آینده
 • بخش هشتم: دیدگاه جک ولش برای هزاره نو
 • فصل ۲۷: نیرومندسازی جنرال الکتریک
 • فصل ۲۸: پند به دیگر شرکتها
 • پسگفتار
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: جک ولش، راه جنرال الکتریک/ رابرت اسلاتر
مترجم: عبدالرضا رضایی نژاد
شابک: ۹-۰۲-۷۰۹۲-۹۶۴-۹۷۸
 • مقدمه ناشر
 • جک ولش انقلاب خود را آغاز می کند
 • بخش نخست: رهبر باشید نه مدیر
 • فصل ۱: به پیشواز دگرگونی بروید، از آن نهراسید
 • فصل ۲: از مدیریت دست بردارید، به رهبری بپردازید
 • فصل ۳: مدایرانی پرورش دهید که با شما دیدگاه مشترک دارند
 • فصل ۴: واقعیت را بپذیرید وقاطعانه عمل کنید
 • فصل۵: ساده باشید و پیام خود را با پتک بکوبید
 • بخش دوم: رساندن شرکت به رهبری بازار
 • فصل ۶: شماره ۱ یا شماره ۲ باشید، ولی عرصه خود را تنگ نکنید
 • فصل ۷: در پی جهشهای کوانتومی باشید
 • فصل ۸: آباد کنید ببندید یا بفروشید جان بخشی دوباره به "ان بی سی"
 • فصل۹: به عددها چشم ندوزید
 • فصل ۱۰: سرقت ادبی قانونی؛ فرهنگی یادگیرنده بیافرینید
 • بخش سوم: نشا سازمان بدون مرز را بر در بکوبید
 • فصل ۱۱: از مدیران زیادی دوری کنید؛ از دیوانسالاری بپرهیزید
 • فصل ۱۲: لاغر و چابک همانند یک شرکت کوچک
 • فصل ۱۳: مرزها را بگشائید
 • بخش چهارم: کارکنان را به ایجاد امتیاز رقابتی وا دارید
 • فصل ۱۴: سه رمز پیروزی: شتاب، سادگی، اعتماد به نفس
 • فصل ۱۵: همه مغزها را بکار گیرید _ همه کارکنان با احساس راحتی سخن بگویند
 • فصل ۱۶: عامل ریاست را از سازمان خود بیرون بکشید
 • فصل ۱۷: فضایی بیافرینید که در آن کارکنان با احساس راحتی سخن بگویند
 • فصل ۱۸: خود را گسترش دهید، به ستاره ها چنگ اندازید
 • بخش پنجم: برای رسیدن به رشد دو رقمی، به خدمات و جهانی شدن روی آورید
 • فصل ۱۹: کسب و کار خدماتی خود را رشد دهید، موج آینده از اینجا بر می خیزد
 • فصل ۲۰: سودآوری در خدمات مالی است
 • فصل ۲۱: جهانی بیندیشید _ تیم های جهانی و دیگر گونه تشکیل دهید
 • بخش ششم: کیفیت گرایی را در سراسر سازمان به جریان اندازید
 • فصل ۲۲: به کیفیت جان ببخشید و رویکرد به هزینه ها و شتاب در کار را مزیت رقابتی قرار دهید
 • فصل ۲۳: کیفیت آویزه گوش همه کارکنان
 • فصل ۲۴: رسیدن به کیفیت، نیازمند اندازه گیری، تحلیل، بهسازی، و پایش است
 • بخش هفتم: سختگیرترین رئیس/ ستودنی ترین مدیر در آمریکا
 • فصل۲۵: نبرد جک ولش با گرفتاریها
 • فصل ۲۶: جک ولش و نسل آینده
 • بخش هشتم: دیدگاه جک ولش برای هزاره نو
 • فصل ۲۷: نیرومندسازی جنرال الکتریک
 • فصل ۲۸: پند به دیگر شرکتها
 • پسگفتار
 • مقدمه ناشر
 • جک ولش انقلاب خود را آغاز می کند
 • بخش نخست: رهبر باشید نه مدیر
 • فصل ۱: به پیشواز دگرگونی بروید، از آن نهراسید
 • فصل ۲: از مدیریت دست بردارید، به رهبری بپردازید
 • فصل ۳: مدایرانی پرورش دهید که با شما دیدگاه مشترک دارند
 • فصل ۴: واقعیت را بپذیرید وقاطعانه عمل کنید
 • فصل۵: ساده باشید و پیام خود را با پتک بکوبید
 • بخش دوم: رساندن شرکت به رهبری بازار
 • فصل ۶: شماره ۱ یا شماره ۲ باشید، ولی عرصه خود را تنگ نکنید
 • فصل ۷: در پی جهشهای کوانتومی باشید
 • فصل ۸: آباد کنید ببندید یا بفروشید جان بخشی دوباره به "ان بی سی"
 • فصل۹: به عددها چشم ندوزید
 • فصل ۱۰: سرقت ادبی قانونی؛ فرهنگی یادگیرنده بیافرینید
 • بخش سوم: نشا سازمان بدون مرز را بر در بکوبید
 • فصل ۱۱: از مدیران زیادی دوری کنید؛ از دیوانسالاری بپرهیزید
 • فصل ۱۲: لاغر و چابک همانند یک شرکت کوچک
 • فصل ۱۳: مرزها را بگشائید
 • بخش چهارم: کارکنان را به ایجاد امتیاز رقابتی وا دارید
 • فصل ۱۴: سه رمز پیروزی: شتاب، سادگی، اعتماد به نفس
 • فصل ۱۵: همه مغزها را بکار گیرید _ همه کارکنان با احساس راحتی سخن بگویند
 • فصل ۱۶: عامل ریاست را از سازمان خود بیرون بکشید
 • فصل ۱۷: فضایی بیافرینید که در آن کارکنان با احساس راحتی سخن بگویند
 • فصل ۱۸: خود را گسترش دهید، به ستاره ها چنگ اندازید
 • بخش پنجم: برای رسیدن به رشد دو رقمی، به خدمات و جهانی شدن روی آورید
 • فصل ۱۹: کسب و کار خدماتی خود را رشد دهید، موج آینده از اینجا بر می خیزد
 • فصل ۲۰: سودآوری در خدمات مالی است
 • فصل ۲۱: جهانی بیندیشید _ تیم های جهانی و دیگر گونه تشکیل دهید
 • بخش ششم: کیفیت گرایی را در سراسر سازمان به جریان اندازید
 • فصل ۲۲: به کیفیت جان ببخشید و رویکرد به هزینه ها و شتاب در کار را مزیت رقابتی قرار دهید
 • فصل ۲۳: کیفیت آویزه گوش همه کارکنان
 • فصل ۲۴: رسیدن به کیفیت، نیازمند اندازه گیری، تحلیل، بهسازی، و پایش است
 • بخش هفتم: سختگیرترین رئیس/ ستودنی ترین مدیر در آمریکا
 • فصل۲۵: نبرد جک ولش با گرفتاریها
 • فصل ۲۶: جک ولش و نسل آینده
 • بخش هشتم: دیدگاه جک ولش برای هزاره نو
 • فصل ۲۷: نیرومندسازی جنرال الکتریک
 • فصل ۲۸: پند به دیگر شرکتها
 • پسگفتار
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00