اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
جمهوری Republic
۱۸۱۵
۰ از ۱۳ فصل
- - - - -


کتاب جمهور افلاطون از بزرگ ترین آثار فلسفی و ادبی جهان است در این اثر که جلوه گاه نظر نقاد و افکار عمیق افلاطون فیلسوف یونانی است میان سقراط و چند تن از جویندگان حقیقت گفت و شنودی در میگیرد.در آغاز،سخن از مفهوم وافعی عدالت است.سقراط با برهان های روشن خود پرده های ابهام را از روی حقیقت عدالت به یک سو میزند و سپس در خیال،به جامعه ای عادل و کامل میپردازد.از سازمان و شکل حکومت و فضایل رهبران تربیت افراد مدینه فاضله خود سخن میگوید و سرانجام دامنه گفت و گو را به بحث درباره موجبات تباهی و زوال حکومت می کشاند.

نام

تاریخ ۱۱:۰۵ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • دیباچه مترجم
 • کتاب اول
 • کتاب دوم
 • کتاب سوم
 • کتاب چهارم
 • کتاب پنجم
 • کتاب ششم
 • کتاب هفتم
 • کتاب هشتم
 • کتاب نهم
 • کتاب دهم
 • توضیحات
 • فهرست اعلام
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: جمهوری/ افلاطون
مترجم: فواد روحانی
شابک: ۳-۲۶۲-۴۴۵-۹۶۴
 • دیباچه مترجم
 • کتاب اول
 • کتاب دوم
 • کتاب سوم
 • کتاب چهارم
 • کتاب پنجم
 • کتاب ششم
 • کتاب هفتم
 • کتاب هشتم
 • کتاب نهم
 • کتاب دهم
 • توضیحات
 • فهرست اعلام
 • دیباچه مترجم
 • کتاب اول
 • کتاب دوم
 • کتاب سوم
 • کتاب چهارم
 • کتاب پنجم
 • کتاب ششم
 • کتاب هفتم
 • کتاب هشتم
 • کتاب نهم
 • کتاب دهم
 • توضیحات
 • فهرست اعلام
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00