اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
تروریسم سایبری و امنیت دیجیتال Cyber ​​Terrorism and Digital Security
۱۶۱۶


نام

تاریخ ۰۵:۳۵ ۹۹.۰۵.۲۱

امتیاز


0px
0px
 • فصل اول : تروریسم و بشریت مدرن
 • تروریسم چیست ؟
 • اجزای حیاتی تروریسم
 • تحولات تروریسم پس از 11 سپتامبر
 • تروریسم جدید و چالش های ژئوپلیتیکی
 • جغرافیای تروریسم و تحولات ژئوپلیتیک
 • مفاهیم موثر در چشم انداز تروریسم
 • نقشه ها و تحلیل ها
 • فصل دوم : ساختار های دیجیتال
 • یافتن دیجیتالی افراد
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فصل اول : تروریسم و بشریت مدرن
 • تروریسم چیست ؟
 • اجزای حیاتی تروریسم
 • تحولات تروریسم پس از 11 سپتامبر
 • تروریسم جدید و چالش های ژئوپلیتیکی
 • جغرافیای تروریسم و تحولات ژئوپلیتیک
 • مفاهیم موثر در چشم انداز تروریسم
 • نقشه ها و تحلیل ها
 • فصل دوم : ساختار های دیجیتال
 • یافتن دیجیتالی افراد
 • فصل اول : تروریسم و بشریت مدرن
 • فصل دوم : ساختار های دیجیتال
 • فصل اول : تروریسم و بشریت مدرن
 • تروریسم چیست ؟
 • اجزای حیاتی تروریسم
 • تحولات تروریسم پس از 11 سپتامبر
 • تروریسم جدید و چالش های ژئوپلیتیکی
 • جغرافیای تروریسم و تحولات ژئوپلیتیک
 • مفاهیم موثر در چشم انداز تروریسم
 • نقشه ها و تحلیل ها
 • فصل دوم : ساختار های دیجیتال
 • یافتن دیجیتالی افراد
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00