اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
ترجمه فارسی قرآن کریم (دکتر الهی قمشه ای) Persian translation of Holy Quran (Dr. Elahi Qamshahi)
۲۱۶۴


به نام خداوند بخشنده مهربان (۱)

ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است. (۲)

خدایی که بخشنده و مهربان است. (۳)

مالک (و پادشاه) روز جزاست (روز کیفر نیک و بد خلق). (۴)

(پروردگارا) تنها تو را می‌پرستیم، و از تو یاری می‌جوییم و بس. (۵)

تو ما را به راه راست هدایت فرما. (۶)

راه آنان که به آن‌ها انعام فرمودی، نه راه کسانی که بر آن‌ها خشم فرمودی (قوم یهود) و نه گمراهان (چون اغلب نصاری). (۷)

و...

نام

تاریخ ۱۸:۳۹ ۹۹.۰۴.۱۹

امتیاز


0px
0px
 • فاتحه
 • بقره
 • آل عمران
 • نساء
 • مائده
 • انعام
 • اعراف
 • انفال
 • توبه
 • یونس
 • هود
 • یوسف
 • رعد
 • ابراهیم
 • حجر
 • نحل
 • اسرا
 • کهف
 • مریم
 • طه
 • انبیاء
 • حج
 • مومنون
 • نور
 • فرقان
 • شعرا
 • نمل
 • قصص
 • عنکبوت
 • روم
 • لقمان
 • سجده
 • احزاب
 • سبا
 • فاطر
 • یس
 • صافات
 • ص
 • زمر
 • غافر
 • فصلت
 • شوری
 • زخرف
 • دخان
 • جاثیه
 • احقاف
 • محمد
 • فتح
 • حجرات
 • ق
 • ذاریات
 • طور
 • نجم
 • قمر
 • رحمن
 • واقعه
 • حدید
 • مجادله
 • حشر
 • ممتحنه
 • صف
 • جمعه
 • منافقون
 • تغابن
 • طلاق
 • تحریم
 • ملک
 • قلم
 • حاقه
 • معارج
 • نوح
 • جن
 • مزمل
 • مدثر
 • قیامه
 • انسان
 • مرسلات
 • نبا
 • نازعات
 • عبس
 • تکویر
 • انفطار
 • مطففین
 • انشقاق
 • بروج
 • طارق
 • اعلی
 • غاشیه
 • فجر
 • بلد
 • شمس
 • لیل
 • ضحی
 • شرح
 • تین
 • علق
 • قدر
 • بینه
 • زلزله
 • عادیات
 • قارعه
 • تکاثر
 • عصر
 • همزه
 • فیل
 • قریش
 • ماعون
 • کوثر
 • کافرون
 • نصر
 • مسد
 • اخلاص
 • فلق
 • ناس
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فاتحه
 • بقره
 • آل عمران
 • نساء
 • مائده
 • انعام
 • اعراف
 • انفال
 • توبه
 • یونس
 • هود
 • یوسف
 • رعد
 • ابراهیم
 • حجر
 • نحل
 • اسرا
 • کهف
 • مریم
 • طه
 • انبیاء
 • حج
 • مومنون
 • نور
 • فرقان
 • شعرا
 • نمل
 • قصص
 • عنکبوت
 • روم
 • لقمان
 • سجده
 • احزاب
 • سبا
 • فاطر
 • یس
 • صافات
 • ص
 • زمر
 • غافر
 • فصلت
 • شوری
 • زخرف
 • دخان
 • جاثیه
 • احقاف
 • محمد
 • فتح
 • حجرات
 • ق
 • ذاریات
 • طور
 • نجم
 • قمر
 • رحمن
 • واقعه
 • حدید
 • مجادله
 • حشر
 • ممتحنه
 • صف
 • جمعه
 • منافقون
 • تغابن
 • طلاق
 • تحریم
 • ملک
 • قلم
 • حاقه
 • معارج
 • نوح
 • جن
 • مزمل
 • مدثر
 • قیامه
 • انسان
 • مرسلات
 • نبا
 • نازعات
 • عبس
 • تکویر
 • انفطار
 • مطففین
 • انشقاق
 • بروج
 • طارق
 • اعلی
 • غاشیه
 • فجر
 • بلد
 • شمس
 • لیل
 • ضحی
 • شرح
 • تین
 • علق
 • قدر
 • بینه
 • زلزله
 • عادیات
 • قارعه
 • تکاثر
 • عصر
 • همزه
 • فیل
 • قریش
 • ماعون
 • کوثر
 • کافرون
 • نصر
 • مسد
 • اخلاص
 • فلق
 • ناس
 • فاتحه
 • بقره
 • آل عمران
 • نساء
 • مائده
 • انعام
 • اعراف
 • انفال
 • توبه
 • یونس
 • هود
 • یوسف
 • رعد
 • ابراهیم
 • حجر
 • نحل
 • اسرا
 • کهف
 • مریم
 • طه
 • انبیاء
 • حج
 • مومنون
 • نور
 • فرقان
 • شعرا
 • نمل
 • قصص
 • عنکبوت
 • روم
 • لقمان
 • سجده
 • احزاب
 • سبا
 • فاطر
 • یس
 • صافات
 • ص
 • زمر
 • غافر
 • فصلت
 • شوری
 • زخرف
 • دخان
 • جاثیه
 • احقاف
 • محمد
 • فتح
 • حجرات
 • ق
 • ذاریات
 • طور
 • نجم
 • قمر
 • رحمن
 • واقعه
 • حدید
 • مجادله
 • حشر
 • ممتحنه
 • صف
 • جمعه
 • منافقون
 • تغابن
 • طلاق
 • تحریم
 • ملک
 • قلم
 • حاقه
 • معارج
 • نوح
 • جن
 • مزمل
 • مدثر
 • قیامه
 • انسان
 • مرسلات
 • نبا
 • نازعات
 • عبس
 • تکویر
 • انفطار
 • مطففین
 • انشقاق
 • بروج
 • طارق
 • اعلی
 • غاشیه
 • فجر
 • بلد
 • شمس
 • لیل
 • ضحی
 • شرح
 • تین
 • علق
 • قدر
 • بینه
 • زلزله
 • عادیات
 • قارعه
 • تکاثر
 • عصر
 • همزه
 • فیل
 • قریش
 • ماعون
 • کوثر
 • کافرون
 • نصر
 • مسد
 • اخلاص
 • فلق
 • ناس
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00