اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
بهره وری مدرن Modern Productivity
- - - - -
۰ از ۱۲ فصل
نسخه دیجیتال
نسخه صوتی
نسخه چاپی

در مدل بهره‌وری توسعه‌يافته اين نويسنده (دکتر محمد آهنجی)، قبل از بخش نهاده‌ها و خارج از مدل يک فلش بزرگ مشاهده می‌شود که روی آن دو کلمه نوشته شده است: يکی مأموريت و ديگری استراتژی ساختاری. معنی و مفهوم آن اين است که اين دو عنصر مهم و اساسی قبل از تشکيل سازمان و به وسيله مؤسسان تعيين و تصويب می‌شوند، اعم از اينکه مؤسسان در بخش خصوصی سرمايه‌گذاران و سهامداران باشند، يا در بخش دولتی مجالس قانون‌گذاری. اين بدان ‌معنی است که در بخش خصوصی براساس تحقيقاتی که صورت می‌گيرد، در مقايسه با ظرفيت مالی، انسانی و منابع خويش و ميزان سودآوری و تقاضای بازار به اتفاق تصميم می‌گيرند که وارد کسب‌و‌کاری بشوند؛ بنابراين ورود به کسب‌و‌کار از هر نوع از وظايف هيئت‌مؤسس و سرمايه‌گذاران است و به اين دليل فلش مجزا و از بيرون به داخل سازمان طراحی شده است که از ديد علمی به آن مأموريت (Mission) خطاب می‌کنند، اما کار مؤسسان در اينجا خاتمه پيدا نمی‌کند...

فهرست مطالب
متن
صوت
فهرست مطالب

 • سخن کلک
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: بهره وری
 • فصل دوم بهره وری اثربخش
 • فصل سوم نهاده اهمیت نهاده ها در افزایش بهره وری
 • فصل چهارم نهاده و تأثیر آن در بهره وری
 • فصل پنجم اطلاعات نهاده
 • فصل ششم تأثیر محیط و بهره وری
 • فصل هفتم اثربخشي و بهره وري
 • فصل هشتم نتيجه گیری
 • منابع

ویراستار فنی: پروانه خادمی
صفحه‌آرا: آتنا موسوی
طراح جلد: مجید یکتا
ناظر چاپ: اسداله معظمی‌گودرزی
ليتوگرافي، چاپ، صحافي‌: نشر امروز
تيراژ: 1000
قيمت:20.000 تومان
شابك: 9ـ 50 ـ 7506ـ 600 ـ 978

فهرست مطالب
برای پخش صوت، فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

این کتاب فاقد فایل صوتی می باشد.

نام مهمان

تاریخ ۰۳:۳۵ ۹۸.۰۹.۲۱

امتیاز

0