اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
بهره وری مدرن Modern Productivity
۲۵۳۲
- - - - -
۰ از ۱۲ فصل


در مدل بهره‌وری توسعه‌يافته اين نويسنده (دکتر محمد آهنجی)، قبل از بخش نهاده‌ها و خارج از مدل يک فلش بزرگ مشاهده می‌شود که روی آن دو کلمه نوشته شده است: يکی مأموريت و ديگری استراتژی ساختاری. معنی و مفهوم آن اين است که اين دو عنصر مهم و اساسی قبل از تشکيل سازمان و به وسيله مؤسسان تعيين و تصويب می‌شوند، اعم از اينکه مؤسسان در بخش خصوصی سرمايه‌گذاران و سهامداران باشند، يا در بخش دولتی مجالس قانون‌گذاری. اين بدان ‌معنی است که در بخش خصوصی براساس تحقيقاتی که صورت می‌گيرد، در مقايسه با ظرفيت مالی، انسانی و منابع خويش و ميزان سودآوری و تقاضای بازار به اتفاق تصميم می‌گيرند که وارد کسب‌و‌کاری بشوند؛ بنابراين ورود به کسب‌و‌کار از هر نوع از وظايف هيئت‌مؤسس و سرمايه‌گذاران است و به اين دليل فلش مجزا و از بيرون به داخل سازمان طراحی شده است که از ديد علمی به آن مأموريت (Mission) خطاب می‌کنند، اما کار مؤسسان در اينجا خاتمه پيدا نمی‌کند...

نام

تاریخ ۱۰:۵۵ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • سخن کلک
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: بهره وری
 • فصل دوم بهره وری اثربخش
 • فصل سوم نهاده اهمیت نهاده ها در افزایش بهره وری
 • فصل چهارم نهاده و تأثیر آن در بهره وری
 • فصل پنجم اطلاعات نهاده
 • فصل ششم تأثیر محیط و بهره وری
 • فصل هفتم اثربخشي و بهره وري
 • فصل هشتم نتيجه گیری
 • منابع
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
ویراستار فنی: پروانه خادمی
صفحه‌آرا: آتنا موسوی
طراح جلد: مجید یکتا
ناظر چاپ: اسداله معظمی‌گودرزی
ليتوگرافي، چاپ، صحافي‌: نشر امروز
تيراژ: 1000
قيمت:20.000 تومان
شابك: 9ـ 50 ـ 7506ـ 600 ـ 978
 • سخن کلک
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: بهره وری
 • فصل دوم بهره وری اثربخش
 • فصل سوم نهاده اهمیت نهاده ها در افزایش بهره وری
 • فصل چهارم نهاده و تأثیر آن در بهره وری
 • فصل پنجم اطلاعات نهاده
 • فصل ششم تأثیر محیط و بهره وری
 • فصل هفتم اثربخشي و بهره وري
 • فصل هشتم نتيجه گیری
 • منابع
 • سخن کلک
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: بهره وری
 • فصل دوم بهره وری اثربخش
 • فصل سوم نهاده اهمیت نهاده ها در افزایش بهره وری
 • فصل چهارم نهاده و تأثیر آن در بهره وری
 • فصل پنجم اطلاعات نهاده
 • فصل ششم تأثیر محیط و بهره وری
 • فصل هفتم اثربخشي و بهره وري
 • فصل هشتم نتيجه گیری
 • منابع
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00