اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
بزرگ ترین فروشنده دنیا The biggest seller in the world
۲۵۶۷
۰ از ۱۹ فصل


این كتاب روان شناسی كه در قالب داستانی نگاشته شده حكایت زندگی جوان شتربانی است كه با به كارگیری ده فرمان موفقیت در زندگی، كه رئیس كاروان شترها به او می‌گوید، به بزرگ‌ترین فروشنده‌ی جهان تبدیل می‌شود. یكی از فرمان‌‌ها این گونه است: «امروز را چنان زندگی می‌كنم كه گویی آخرین روز حیات من است و اگر امروز آخرین روز من نباشد باید زانو بزنم و سپاسگزار باشم».

نام

تاریخ ۱۵:۱۶ ۹۹.۰۴.۲۲

امتیاز


0px
0px
 • تقدیم به حضرت مریم عذرا سلام الله علیها
 • فصل نخست
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
 • فصل هفتم
 • فصل هشتم: نخستین تومار
 • فصل نهم: دومین تومار
 • فصل دهم: سومین تومار
 • فصل یازدهم: چهارمین تومار
 • فصل دوازدهم: پنجمین تومار
 • فصل سیزدهم: ششمین تومار
 • فصل چهاردهم: هفتمین تومار
 • فصل پانزدهم: هشتمین تومار
 • فصل شانزدهم: نهمین تومار
 • فصل هفدهم: دهمین تومار
 • فصل هجدهم
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: بزرگ ترین فروشنده دنیا/ اُگ ماندینو
مترجم: فریده مهدوی دامغانی
شابک: ۹-۹۹-۶۵۸۱-۹۷۸
 • تقدیم به حضرت مریم عذرا سلام الله علیها
 • فصل نخست
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
 • فصل هفتم
 • فصل هشتم: نخستین تومار
 • فصل نهم: دومین تومار
 • فصل دهم: سومین تومار
 • فصل یازدهم: چهارمین تومار
 • فصل دوازدهم: پنجمین تومار
 • فصل سیزدهم: ششمین تومار
 • فصل چهاردهم: هفتمین تومار
 • فصل پانزدهم: هشتمین تومار
 • فصل شانزدهم: نهمین تومار
 • فصل هفدهم: دهمین تومار
 • فصل هجدهم
 • تقدیم به حضرت مریم عذرا سلام الله علیها
 • فصل نخست
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
 • فصل هفتم
 • فصل هشتم: نخستین تومار
 • فصل نهم: دومین تومار
 • فصل دهم: سومین تومار
 • فصل یازدهم: چهارمین تومار
 • فصل دوازدهم: پنجمین تومار
 • فصل سیزدهم: ششمین تومار
 • فصل چهاردهم: هفتمین تومار
 • فصل پانزدهم: هشتمین تومار
 • فصل شانزدهم: نهمین تومار
 • فصل هفدهم: دهمین تومار
 • فصل هجدهم
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00