اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
بر بال رویا On dream wings
۲۱۸۷
- - - - -
۰ از ۲۹ فصل


ساختار سروده‌شناسی این دفتر در وضعیتی ساختمند به‌روندی خیزشی و شورش بر روایت‌ها جهش‌های سیال و بسیار پویای ذهن‌ انسان‌مدرن را نشان می‌دهد که کنکاش در روایت‌های این دفتر ساختاری دیالکتیکی در مفاهیم مدرن دارد که استقلال‌یافتگی انسان امروز را در تراژدی اراده به درد مشترک می‌بینیم...

نام

تاریخ ۲۳:۱۲ ۹۹.۰۳.۱۳

امتیاز


0px
0px
 • پیام ناشر
 • گزاره شناسی این دفتر
 • زن
 • کلمات
 • بچگی
 • بگویمت
 • بهار
 • روزنامه ها
 • من شاملو
 • درد
 • خیابان
 • تقلا
 • جنبش سبز
 • عهد قجری
 • سماع شمس و آب
 • می چلانمت
 • زنگ
 • ظهر جمعه
 • جهان کاغذی
 • ایستگاه
 • بوی عیدی
 • جنگل
 • زیگزاگ
 • برای ضمیر تو
 • آپارتمان چندطبقه
 • نقاهت
 • شب
 • باد می برد
 • خانه ما
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: بربال رویا (مجموعه شعر) / رویا مولاخواه/ نشرآبنوش/ چاپ نخست 1398
شابک:۹-۲۴-۶۷۶۰-۶۲۲-۹۷۸
 • پیام ناشر
 • گزاره شناسی این دفتر
 • زن
 • کلمات
 • بچگی
 • بگویمت
 • بهار
 • روزنامه ها
 • من شاملو
 • درد
 • خیابان
 • تقلا
 • جنبش سبز
 • عهد قجری
 • سماع شمس و آب
 • می چلانمت
 • زنگ
 • ظهر جمعه
 • جهان کاغذی
 • ایستگاه
 • بوی عیدی
 • جنگل
 • زیگزاگ
 • برای ضمیر تو
 • آپارتمان چندطبقه
 • نقاهت
 • شب
 • باد می برد
 • خانه ما
 • پیام ناشر
 • گزاره شناسی این دفتر
 • زن
 • کلمات
 • بچگی
 • بگویمت
 • بهار
 • روزنامه ها
 • من شاملو
 • درد
 • خیابان
 • تقلا
 • جنبش سبز
 • عهد قجری
 • سماع شمس و آب
 • می چلانمت
 • زنگ
 • ظهر جمعه
 • جهان کاغذی
 • ایستگاه
 • بوی عیدی
 • جنگل
 • زیگزاگ
 • برای ضمیر تو
 • آپارتمان چندطبقه
 • نقاهت
 • شب
 • باد می برد
 • خانه ما
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00