اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
اندازه گیری و ابزار دقیق اصول و کاربردها Measuring instruments and principles and applications
۱۶۸۲


نام

تاریخ ۰۴:۵۰ ۹۹.۰۵.۲۱

امتیاز


0px
0px
 • فصل 1 : مقدمه ای بر سیستم های اندازه گیری
 • مقدمه
 • واحدهای سنجش
 • طراحی سیستم های اندازه گیری
 • کاربردهای سیستم های اندازه گیری
 • خلاصه
 • مسائل
 • فصل 2 : ابزارهای اندازه گیری و مشخصات کارایی
 • مقدمه
 • بررسی انواع ابزارها
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
 • فصل 1 : مقدمه ای بر سیستم های اندازه گیری
 • مقدمه
 • واحدهای سنجش
 • طراحی سیستم های اندازه گیری
 • کاربردهای سیستم های اندازه گیری
 • خلاصه
 • مسائل
 • فصل 2 : ابزارهای اندازه گیری و مشخصات کارایی
 • مقدمه
 • بررسی انواع ابزارها
 • فصل 1 : مقدمه ای بر سیستم های اندازه گیری
 • فصل 2 : ابزارهای اندازه گیری و مشخصات کارایی
 • فصل 1 : مقدمه ای بر سیستم های اندازه گیری
 • مقدمه
 • واحدهای سنجش
 • طراحی سیستم های اندازه گیری
 • کاربردهای سیستم های اندازه گیری
 • خلاصه
 • مسائل
 • فصل 2 : ابزارهای اندازه گیری و مشخصات کارایی
 • مقدمه
 • بررسی انواع ابزارها
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00