اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
آزادی های فربه Fetish freedoms
۱۶۷۰
- - - - -
۰ از ۱۲ فصل


بخشی از متن کتاب
برای پيدايی مفهومی درست برای اين مقوله بايد ابتدا تعريفی گذرا از آزادی داشت و در ثانی نيم‌نگاهی به واژه فربه و بعد وارد اين مقوله شد و در جهت تشريح آن گام برداشت. به نظر می‌آيد كه واژه آزادی يعنی كسی كه نسبت به زندگی و اهداف آن آزاد خلق شده است. يعنی كسی كه به راحتی می‌تواند آزاد باشد تا انتخابی آزادانه داشته باشد و در جهت ترقی و تعالی اين انتخاب بكوشد. وقتی می‌گوييم آزادی يعنی اينكه ما يك انسان ناطق هستيم، يعنی اينكه ما يك انسان فرهنگی هستيم يعنی اينكه ما به انسان بودن و معيارهای انسانی و معنوی پايبند می‌باشيم.

نام

تاریخ ۱۸:۵۹ ۹۹.۰۴.۲۶

امتیاز


0px
0px
 • سرآغاز
 • تعاريفی از آزادی
 • آزادی فربه چيست؟
 • انواع آزادی های فربه و تشريح آنها.
 • آيا آزادی همان اختيار است؟
 • آزادی «لاغر» و آزادی «نرمال» چه نوع آزادی هايی هستند؟
 • ديدگاه‌ های قرآن در زمينه‌ آزادی كدامند؟
 • كلمه‌ مساوات در قرآن چه كمكی به آزاد انديشی و آزاد بينی می كند؟
 • روابط بين فرهنگ و آزادی كدامند؟
 • نيم‌ نگاهی به گفتمان ايدئولوژی و دين
 • برای رسيدن به ايمان «تفكر» لازم است
 • نگرشی به آزادی درونی و آزادی بيرونی
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: آزادی های فربه/ عابدین پاپی
طراح جلد: نصار مطرقی
شابک: ۴-۰۲-۷۰۵۸-۶۲۲-۹۷۸
 • سرآغاز
 • تعاريفی از آزادی
 • آزادی فربه چيست؟
 • انواع آزادی های فربه و تشريح آنها.
 • آيا آزادی همان اختيار است؟
 • آزادی «لاغر» و آزادی «نرمال» چه نوع آزادی هايی هستند؟
 • ديدگاه‌ های قرآن در زمينه‌ آزادی كدامند؟
 • كلمه‌ مساوات در قرآن چه كمكی به آزاد انديشی و آزاد بينی می كند؟
 • روابط بين فرهنگ و آزادی كدامند؟
 • نيم‌ نگاهی به گفتمان ايدئولوژی و دين
 • برای رسيدن به ايمان «تفكر» لازم است
 • نگرشی به آزادی درونی و آزادی بيرونی
 • سرآغاز
 • تعاريفی از آزادی
 • آزادی فربه چيست؟
 • انواع آزادی های فربه و تشريح آنها.
 • آيا آزادی همان اختيار است؟
 • آزادی «لاغر» و آزادی «نرمال» چه نوع آزادی هايی هستند؟
 • ديدگاه‌ های قرآن در زمينه‌ آزادی كدامند؟
 • كلمه‌ مساوات در قرآن چه كمكی به آزاد انديشی و آزاد بينی می كند؟
 • روابط بين فرهنگ و آزادی كدامند؟
 • نيم‌ نگاهی به گفتمان ايدئولوژی و دين
 • برای رسيدن به ايمان «تفكر» لازم است
 • نگرشی به آزادی درونی و آزادی بيرونی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00