اعتبار
۰ تومان
نام نسخه تعداد قیمت تومان کل تومان حذف

استان شماره گیرنده
آخرین تابستان کلینگزور Last summer Klingor
۱۷۹۴
۰ از ۱۹ فصل


بعضی وقت­ها کار و فعالیت می­کنیم، دست به این کار یا آن کار می­زنیم و هر کاری را نیز آسان و بی­دردسر، سهل،  ساده و خودخواسته می­‌پنداریم:
بر حسب ظاهر جور دیگری نمی­شود، یعنی هیچ کاری آسان و خودخواسته انجام نمی گیرد و هر نفسی که می­کشیم توسط نیروی برونی کنترل و اداره می­شود و بار سنگین سرنوشت بر آن وارد می­‌آید...

نام

تاریخ ۱۲:۰۴ ۹۹.۰۴.۱۸

امتیاز


0px
0px
 • مقدمه
 • قلب کودک
 • کلاین و واگنر
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • آخرین تابستان کلینگزور
 • مقدمه
 • کلینگزور
 • لوئیز
 • روزی در کارنو
 • از کلینگزور به ادیت
 • نغمه هلاکت
 • غروب ماه اوت
 • کلینگزور برای لوئیز ظالم نامه می نویسد
 • کلینگزور برای دوستش توفو شعر می نویسد
 • پرتره شخصی
برای ادامه روی نسخه مورد نظر کلیک کنید.
عنوان و نام پدیدآور: آخرین تابستان کلینگزور/ هرمان هسه
مترجم: دکتر قاسم کبیری
سال چاپ: ۱۳۷۶
نوبت چاپ: سوم
شابک: ۷-۰۰۴-۴۵۳-۹۶۴
 • مقدمه
 • قلب کودک
 • کلاین و واگنر
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • آخرین تابستان کلینگزور
 • مقدمه
 • کلینگزور
 • لوئیز
 • روزی در کارنو
 • از کلینگزور به ادیت
 • نغمه هلاکت
 • غروب ماه اوت
 • کلینگزور برای لوئیز ظالم نامه می نویسد
 • کلینگزور برای دوستش توفو شعر می نویسد
 • پرتره شخصی
 • مقدمه
 • قلب کودک
 • کلاین و واگنر
 • فصل اول
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • آخرین تابستان کلینگزور
 • مقدمه
 • کلینگزور
 • لوئیز
 • روزی در کارنو
 • از کلینگزور به ادیت
 • نغمه هلاکت
 • غروب ماه اوت
 • کلینگزور برای لوئیز ظالم نامه می نویسد
 • کلینگزور برای دوستش توفو شعر می نویسد
 • پرتره شخصی
تعداد صفحات
۰۰
۰۰
00:00
00:00